Przetargi.pl
Dostawa odczynników, krwinek, materiałów kontrolnych wraz z materiałami zużywalnymi oraz dzierżawa urządzeń dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku ogłasza przetarg

 • Adres: 37300 Leżajsk, ul. Leśna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 240 47 23 , fax. 17 240 47 23
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
  ul. Leśna 22
  37300 Leżajsk, woj. podkarpackie
  tel. 17 240 47 23, fax. 17 240 47 23
  REGON: 30665000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników, krwinek, materiałów kontrolnych wraz z materiałami zużywalnymi oraz dzierżawa urządzeń dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, krwinek, materiałów kontrolnych wraz z materiałami zużywalnymi oraz dzierżawa urządzeń dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej tj: grupa krwi, screening przeciwciał, bezpośredni test antyglobulinowy, kontrola jakości
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach