Przetargi.pl
Wykonanie remontu zaplecza szatniowego w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie

Urząd Miejski w Skwierzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-440 Skwierzyna, ul. Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7 216 529
 • Data zamieszczenia: 2019-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Skwierzynie
  ul. Rynek 1
  66-440 Skwierzyna, woj. lubuskie
  tel. 095 7 216 529
  REGON: 52997690921000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skwierzyna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu zaplecza szatniowego w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zaplecza szatniowego wraz natryskami w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie (66-440) przy ul. Sportowej 1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie remontu pomieszczeń zaplecza szatniowego wraz z natryskami w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie przy ul. Sportowej 1, w szczególności wykonanie następujących robót: - roboty rozbiórkowe - roboty murarskie - wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - wykonanie nowych tynków - wykonanie okładzin z płytek ceramicznych ścian i posadzek w remontowanych pomieszczeniach - remont ( wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej). Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej remontowanych pomieszczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączony do SIWZ przedmiar robót. Uwagi: a/ Inne nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji wyjaśniane będą na budowie w ramach nadzoru inwestorskiego. b/ Wszystkie roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe prowadzić z zgodnie z obowiązującymi przepisami i „Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” pod nadzorem uprawnionych osób. c/ wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i PPOŻ. i Ochrony Środowiska. d/ Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie będzie o niższych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu. Zakres robót zgodny jest z załączonym do niniejszej SIWZ przedmiarem robót. Załączony do SIWZ przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do sporządzenia własnej kalkulacji i kosztorysów, uwzględniając całość zakresu robót, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza naniesienie dodatkowych pozycji kosztorysowych lub modyfikacji ich treści. Zawarte w załączonym przez Zamawiającego przedmiarze robót zestawienia robót mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego kosztorysom sporządzonym przez Wykonawcę i zawartych w nich przedmiarach robót należy przypisać wyłącznie charakter dokumentów pomocniczych. Uwagi ogólne: W przedmiarach robót – jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów i technologii – to podane zostały one jedynie jako przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie spełnione muszą być, by mogły być użyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii o ile zachowane zostaną ich parametry. Symbole, czy oznaczenia przyjęte na potrzeby kosztorysów należy także traktować jako typ - przykład. Bezwzględnie dopuszcza się inne materiały, innych producentów o podobnych - nie gorszych parametrach i standardach, o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkt powinien mieć te same cechy funkcjonalne. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób - robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r., poz. 1145), wykonujących czynności określone w katalogach nakładów rzeczowych (KNR), dla robót ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wykazu robót budowlanych: a) czynności związane z tynkowaniem, szpachlowaniem, malowaniem, wykonywaniem instalacji. Zgodnie z § 2 ust. 10 projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest w dniu podpisania umowy do złożenia oświadczenia wraz z wykazem wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, polegające na: wykonaniu robót budowlanych (tynkarzy, malarzy, instalatorów) Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne służby) pracowników wykonujących ww. czynności na budowie na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę faktu zatrudnienia osób wymienionych w wykazie na umowę o pracę. Uwaga! Za nie zrealizowanie każdorazowo obowiązku ( za każdego pracownika ), o którym mowa w § 2 ust. 10 projektu umowy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej 1000,00 zł brutto. 3. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 j.t.). 4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Gminę Skwierzyna. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy Skwierzyna w banku Bank Spółdzielczy w Santoku o nr 76 83720008 0005 6166 2002 0164 z oznaczeniem: Wadium: „Wykonanie remontu zaplecza szatniowego w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie”, nr referencyjny: ZP.271.9.2019. 6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą (w oryginale). Dokument wadium winien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot wykonawcy bez naruszenia integralności całej oferty. Dokument wadium winien być oznaczony: Wadium: „Wykonanie remontu zaplecza szatniowego w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie”, nr referencyjny: ZP.271.9.2019. 7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne, co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą - także przez ten okres.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach