Przetargi.pl
Utworzenie nowych miejsc opieki oraz ich funkcjonowanie dla dzieci do lat 3 w Klubie Dziecięcym

Fundacja Filemon na rzecz Felinoterapii ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, S. Żółkiewskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 505 555 630
 • Data zamieszczenia: 2019-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja Filemon na rzecz Felinoterapii
  S. Żółkiewskiego 1
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 505 555 630
  REGON: 367962690
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.facebook.com/felinoterapiagorzow/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organizacja pozarządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie nowych miejsc opieki oraz ich funkcjonowanie dla dzieci do lat 3 w Klubie Dziecięcym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części zabudowy obejmującej budynek gospodarczy na funkcję usługową (klub dziecięcy) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. 2. Prace należy wykonać zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr 345/18 z dnia 12 lipca 2018 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę oraz z dokumentacją projektową. 3. Dokumentacja projektowa udostępniana jest Wykonawcom do wglądu w formie elektronicznej w formacie .pdf i .jpg. 4. Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Żółkiewskiego 1 w Gorzowie Wielkopolskim. 5. Obiekt ma uzyskać wpis do rejestru Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta miasta Gorzowa Wielkopolskiego najpóźniej do 31 grudnia 2019 roku. 6. Prace polegają na modernizacji i dostosowaniu budynku stanowiącego własność inwestora tj. Fundacji Filemon na Rzecz Felinoterapii. 7. Prace prowadzone będą w budynku istniejącym i obejmują: a. roboty rozbiórkowe b. roboty budowlane i instalacyjne c. zagospodarowanie terenu d. wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej e. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu A. Obiekt przeznaczony na rozbudowę, modernizację i adaptację w celu utworzenia Klubu Dziecięcego to budynek parterowy o powierzchni zabudowy 102,43 m2 i powierzchni całkowitej 82,51 m2, składający się z korytarza, wiatrołapu i 5 pomieszczeń różnej wielkości, dobudowany do budynku głównego trzykondygnacyjnego. B. Elementy budynku: fundamenty żelbetowe wylewane, posadowione na głębokości 90 cm ppt, ściany fundamentowe betonowe monolityczne, ściany nadziemne zewnętrzne murowane z materiałów ceramicznych i gazobetonu, ocieplone metodą lekką styropianem grubości 10 i 12 cm, ściany nośne wewnętrzne murowane z gazobetonu i mat ceramicznych, ściany działowe z gazobetonu i lekkie płyty kartonowo-gipsowe, komin murowany z cegły pełnej, komin z wkładu nierdzewnego, nadproża monolityczne żelbetowe i prefabrykowane L-19, stropy gęstożebrowe typu Dz-3, wieńce gęstożebrowe monolityczne, dach płaski kryty papą asfaltową. C. Roboty budowlane obejmują rozbiórkę, rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części zabudowy obejmującej budynek gospodarczy na funkcję usługową (klub dziecięcy) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy PLN). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej, oznacza to, że środki muszą zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w: 3.1) pieniądzu; 3.2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3) gwarancjach bankowych; 3.4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: prowadzony w mBank nr konta 20 1140 2004 0000 3212 0586 4329 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń powinno zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on nieodwołalnie do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, a okres jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wiedza i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali co najmniej jedno (1) zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7) Ustawy Prawo budowlane, dla budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na przedszkole, żłobek, klub dziecka lub inną placówkę opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o wartości zamówienia nie mniejszej niż 300 tysięcy PLN;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach