Przetargi.pl
Wykonanie remontu ulic miejskich: Majowej i Rolnej oraz ulic powiatowych: Grunwaldzkiej, Szkolnej, Leśnej i Zielonej w ramach zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych (ul. Majowa i Rolna) oraz powiatowych (ul. Grunwaldzka, Szkolna, Leśna i Zielona) w mieście Lidzbark Warmiński

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński ogłasza przetarg

 • Adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. A. Świętochowskiego 14
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7678500 , fax. 089 7672303
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
  ul. A. Świętochowskiego 14 14
  11-100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7678500, fax. 089 7672303
  REGON: 51074350000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu ulic miejskich: Majowej i Rolnej oraz ulic powiatowych: Grunwaldzkiej, Szkolnej, Leśnej i Zielonej w ramach zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych (ul. Majowa i Rolna) oraz powiatowych (ul. Grunwaldzka, Szkolna, Leśna i Zielona) w mieście Lidzbark Warmiński
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zadania jest wykonanie remontu ulic miejskich: na całej długości ulicy Majowej (130,0 mb), na całej długości utwardzonej części ulicy Rolnej (243,0 mb) oraz wykonanie remontu na całej długości ulic powiatowych: ulicy Grunwaldzkiej (460,0 mb), ulicy Szkolnej (280,0 mb), ulicy Leśnej (438,0 mb) i ulicy Zielonej (132,0 mb) w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja będzie realizowana w liniach rozgraniczających pasy drogowe tych ulic. 2. Remont ww. ulic polegać będzie na odtworzeniu jezdni, chodników, wjazdów na posesje, wpustów ulicznych, zatok, parkingów i skrzyżowań. Zostanie wykonana regulacja urządzeń obcych (kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych i wodociągowych) znajdujących się w obrębie drogi. W ramach inwestycji zostanie dokonana wymiana wysięgników i opraw na słupach oświetleniowych oraz zostaną wykonane pozostałe roboty zgodnie z opisem technicznym, rysunkami ulic, przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, które załączono do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem technicznym, przedmiarami robót, rysunkami ulic, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i normami, aktualną, posiadaną najnowszą wiedzą techniczną oraz zasadami doświadczenia zawodowego. 4. Określone w SIWZ nazwy materiałów lub produktów, podane znaki towarowe lub pochodzenie, mają na celu określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów lub produktów, a Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza stosowanie materiałów lub produktów równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie niższych niż podane w SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych w SIWZ, obowiązany jest wykazać, że oferowane materiały lub produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Na wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia w każdym czasie, iż proponowane materiały lub produkty są równoważne. W przypadku składania oferty, w których wykonawca proponuje materiały lub produkty równoważne, do oferty należy dołączyć w formie tabeli wykaz proponowanych materiałów lub produktów równoważnych, wraz z dokumentami stwierdzającymi w sposób jednoznaczny ich równoważność. Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania materiałów lub produktów równoważnych oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu materiałów lub produktów przyjętych w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), na cały okres związania ofertą, który wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późń. zm.). 4. Miejsce i sposób wniesienia wadium. a) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim w Banku Millennium S.A. Nr 13116022020000000061931481, z dopiskiem: Remont ulic. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdą się na ww. rachunku przed terminem składania ofert. Kopię potwierdzenia wniesienia wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. b) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć, w osobnej koszulce, oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, f) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. g) gwarancja lub poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać termin bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 21 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium, h) wszelkie spory dotyczące gwarancji lub poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji lub poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. j) w przypadku wniesienia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający uzna wadium za wniesione skutecznie, o ile odpowiadać będzie postanowieniom niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesione zostało przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w wymaganej wysokości i wymaganym terminie. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach