Przetargi.pl
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Ks. A. Koziełka 46 w Knurowie

Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie ogłasza przetarg

 • Adres: 44-190 Knurów, ul. Floriana 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 339 45 00 , fax. (032) 339 45 01
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
  ul. Floriana 4 4
  44-190 Knurów, woj. śląskie
  tel. (032) 339 45 00, fax. (032) 339 45 01
  REGON: 27121685600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzglia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Ks. A. Koziełka 46 w Knurowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Ks. A. Koziełka 46 stanowiącego własność Gminy Knurów obejmujący roboty rozbiórkowe, murarskie, montażowe, tynkarskie, posadzkarskie, instalacyjne, wykończeniowe oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej. Szczegółowy zakres rzeczowo - ilościowy zamówienia, zawierają projekty techniczne oraz przedmiary robót będące integralną częścią dokumentacji przetargowej. Zakres robót objęty postępowaniem należy wykonać z zastosowaniem rozwiązań i materiałów nie gorszych lub równoważnych. Nazwy, symbole i znaki firmowe producentów, dane techniczne i opisy technologii zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia elementów, urządzeń i materiałów, które mogą być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania konkretnych wyrobów i może stosować inne pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji projektowej pod względem: - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych) - charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa) - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, konstrukcja itp.) - wyglądu (struktura, faktura, barwa) Przyjęte w dokumentacji projektowej nazwy handlowe mają na celu wskazanie standardów jakościowych i nie są nakazem ich stosowania. Wykonawca ma prawo zastosować zamienniki produktów pod warunkiem, że zostaną zaakceptowane przez zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 prawa zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzglia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach