Przetargi.pl
„Wykonanie remontów dróg gminnych: 1) nr 372023T Sandomierz ul. Działkowców km 0+040 do km 1+140, 2) nr 372099T Sandomierz ul. Pogodna km 0+330 do km 1+349, 3)nr 372126T Sandomierz ul. Spokojna km 0+000 do km 0+380, 4) nr 372067T Sandomierz ul. Miodowa km 0+000 do km 0+892”

Gmina Sandomierz ogłasza przetarg

 • Adres: 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 815 41 00, , fax. 15 815 41 01
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sandomierz
  Plac Poniatowskiego 3
  27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 815 41 00, , fax. 15 815 41 01
  REGON: 83040992700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sandomierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie remontów dróg gminnych: 1) nr 372023T Sandomierz ul. Działkowców km 0+040 do km 1+140, 2) nr 372099T Sandomierz ul. Pogodna km 0+330 do km 1+349, 3)nr 372126T Sandomierz ul. Spokojna km 0+000 do km 0+380, 4) nr 372067T Sandomierz ul. Miodowa km 0+000 do km 0+892”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji inwestycji polegającej na remoncie dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych. Opis przedmiotu zamówienia określają dokumentacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót - stanowiąca rozdział II SIWZ (dokumentacja techniczna) oraz rozdział III SIWZ (projekt umowy). Udostępnione przedmiary mają charakter pomocniczy przy wycenie wartości robót przez Wykonawcę. Odpowiedzi udzielane na etapie postępowania przetargowego stanowią integralną część SIWZ. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. W ramach przedmiotu zamówienia należy: 1) wykonać również wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót w szczególności dotyczy dostosowania wysokościowego istniejących zjazdów i skrzyżowań do wykonanej nawierzchni i poboczy, 2) wykonać również wszelkie inne prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji, 3) wykonać dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach. Wykaz głównych robót budowlanych objętych zadaniem: Zadanie polega na wykonaniu remontów ulic gminnych o nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót lub zastosowane produkty przy realizacji przedmiotu zamówienia zostają opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe powinny posiadać produkty użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających rozwiązania równoważne. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. Równoważność materiałów: W sytuacji gdy w przedmiarze robót i STWiOR opisano przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione w przedmiarach robót i STWiOR pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały w w/w dokumentach. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone w/w dokumentami. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania i stanowią wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przy zapisach o minimalnych wymaganiach parametrów jakościowych, należy rozumieć wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu w stosunku do określonych rozwiązań. Wskazanym jest, aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu na którym będzie realizowane zadanie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Dokumentacja tj. dokumentacja dot. zgłoszenia robót budowlanych, specyfikacje techniczne oraz przedmiary stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – rozdz. II SIWZ. W ciągu 10 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedłoży harmonogram rzeczowo- finansowy do zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: - roboty budowlane związane z wykonywaniem nawierzchni bitumicznej; - roboty pomocnicze i porządkowe. Szczegóły określone są w § 7 projektu umowy - Rozdział III SIWZ. Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa: - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. - Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj.: wykonanie robót w zakresie układania nawierzchni bitumicznej. - Zgodnie z art. 36 b Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. - Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 upzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. - Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust 1 upzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. - Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie ewentualnego podwykonawstwa określają postanowienia projektu umowy § 14 – stanowiącego rozdział III SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 23 - wg zał. nr 3 do SIWZ, a w przypadku, gdy wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej – listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach