Przetargi.pl
Dostawa wyrobów medycznych dla Stacji Dializ wg zad. od nr 1 - 9, dostawa leku Cinacalcet do progeramu lekowego zad. nr 10.

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Gimnazjalna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 902 314 , fax. 413 902 319
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Gimnazjalna
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 902 314, fax. 413 902 319
  REGON: 26007645000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.konskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych dla Stacji Dializ wg zad. od nr 1 - 9, dostawa leku Cinacalcet do progeramu lekowego zad. nr 10.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zad. nr 1 linie krwi - 1 pozycja. Zad. nr 2 linie krwi do HDF - 1 pozycja. Zad. nr 3 kaniule - 7 pozycji. Zad. nr 4 kapsuły - 1 pozycja. Zad. nr 5 koncentraty - 3 pozycje. Zad. nr 6 cewniki naczyniowe - 1 pozycja. Zad. nr 7 jałowe zestawy - 1 pozycja. Zad. nr 8 dializatory kapilarne - 2 pozycje. Zad. nr 9 dializatory polisulfonowe -1 pozycja. Zad. nr 10 lek Cinacalcet - 3 pozycje.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33181520-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, - działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie zad. nr 1 – 9, nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 1a) Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia dotyczy zad. 10 - wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie (zezwolenie)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (do zad. Nr 1). 2) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (do zad. od Nr 2 - 9). 3) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (do zad. Nr 10). 4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5) Formularz cenowy do każdego z zadań oddzielnie - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. (zał. nr 3 do SIWZ 7) Odpowiednie pełnomocnictwo ( jeśli dotyczy) 2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 Pzp należy pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: - Zawiera- Oświadczenie Wykonawcy – wg. załącznika nr 3 do SIWZ 3. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 1) ustawy Pzp, należy pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: - kserokopię zezwolenia na obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi 4. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2) ustawy Pzp, należy pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: - Zawiera- Oświadczenie Wykonawcy – wg. załącznika nr 3 do SIWZ 5. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3) ustawy Pzp, należy pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: - Zawiera- Oświadczenie Wykonawcy – wg. załącznika nr 3 do SIWZ 6. Dokumenty i oświadczenia z punktu VII 1. są dołączane do oferty. 7. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: punkcie VII. -Oświadczenie Wykonawcy – wg. załącznika nr 3, 8. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3) Oferta winna zawierać oświadczenie o którym mowa w pkt. VII.. dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty wymienione w pkt VII.1. 1) składane są wspólnie. 4) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego, o których mowa w pkt. VII.2. dotyczą każdego z wykonawców osobno. Natomiast dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. VII.3., VII.4, VII.5 składane są przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 9. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć: 1) Sporządzone przez Wykonawcę oświadczenie/a, że oferowane produkty (przedmiot zamówienia) spełniają wymagania określone odpowiednimi przepisami i są dopuszczone do stosowania i obrotu na terenie RP Produkty farmaceutyczne stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP zgodnie z postanowieniami Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dn. 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 53 poz. 533 z póżn. zm). oraz wyrobów medycznych dopuszczających przedmiot umowy do użytkowania zgodnie z Ustawą z dn. 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 z dn. 17 czerwca 2010r z póżn. zm) i Rozp. Ministra Zdrowia Dz. U. z 2010r nr 215 poz. 1416 z dn. 5 listopada 2010r w sprawie klasyfikowania wyrobów medycznych – (zależnie od kwalifikacji wyrobu – produkty farmaceutyczne lub wyroby medyczne). - Wykonawca winien posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP dla oferowanego produktu leczniczego i wyrobu medycznego oraz niezwłocznie okazać je na żądanie Zamawiającego. W trakcie badania i oceny złożonych ofert w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada zapisom i warunkom zawartych w załącznikach do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedłożenia dodatkowych kserokopii dokumentów miedzy innymi: ulotek, folderów, kart katalogowych i (próbek nie dot. zad. nr 11). Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VII 9. wykonawca może dołączyc do oferty. 10. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów. 2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania. 3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej 5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach