Przetargi.pl
Wyroby do automatycznej i ciagłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej ADO-CADO

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Gimnazjalna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 902 314 , fax. 413 902 319
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Gimnazjalna
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 902 314, fax. 413 902 319
  REGON: 26007645000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.konskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyroby do automatycznej i ciagłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej ADO-CADO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zad. nr 1 wyroby do ADO - 17 pozycji zad. nr 2 wyroby do CADO - 16 pozycji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33181520-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Formularze Cenowe do każdego z zadań oddzielnie - wypełnione i podpisane przez wykonawcę 4) Odpowiednie pełnomocnictwo ( jeśli dotyczy) 2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, następujących dokumentów: 1) firmowych materiałów informacyjnych /katalog w języku polskim oferowanego sprzętu na potwierdzenie wymagań Zamawiającego w zakresie walorów techniczno-użytkowych 2) oświadczenia, że oferowane produkty (przedmiot zamówienia) spełniają wymagania określone odpowiednimi przepisami i są dopuszczone do stosowania i obrotu na terenie RP – z uwzględnieniem Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych DZ. U Nr 107 z dnia 17 czerwca 2010 z p. zm. i ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Dz.U. z 2010 nr 215 poz. 1416 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych. 3) W trakcie badania i oceny złożonych ofert w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada zapisom i warunkom zawartych w załącznikach do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedłożenia dodatkowych kserokopii dokumentów miedzy innymi: ulotek, folderów, kart katalogowych jak również próbek. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostarczenia próbek. 4. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VII.2. mogą być nie dołączane do oferty. 5. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów. 2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania. 3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej 5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach