Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych dla potrzeb PGK w Połańcu Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 28-230 Połaniec, Krakowska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-15 8650540 w. 21 , fax. 015 8650540 w. 23
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu spółka z o.o.
  Krakowska 11
  28-230 Połaniec, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-15 8650540 w. 21, fax. 015 8650540 w. 23
  REGON: 83033737500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk-polaniec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych dla potrzeb PGK w Połańcu Spółka z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napędowego w ilości ok. 80.000 litrów i benzyny bezołowiowej 95 w ilości ok. 1 500 l dla pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. A. Przedmiot zamówienia obejmuje: • sukcesywną dostawę oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy PN-EN 590 lub normy równoważnej • szacowane zapotrzebowanie na olej napędowy w okresie objętym zamówieniem wynosi do 80.000 litrów, • sukcesywną dostawę benzyny bezołowiowej 95 odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy PE-EN 590 lub normy równoważnej • szacowane zapotrzebowanie na benzynę bezołowiową w okresie objętym zamówieniem wynosi do 1.500 litrów, dostawy odbywać się będą sukcesywnie według zapotrzebowania w punkcie sprzedaży paliw wykonawcy wyłonionego w przetargu • miejsce wykonania zamówienia: wydanie oleju napędowego, stanowiącego przedmiot zamówienia, nastąpi do zbiornika paliwa o pojemności 5000 l znajdujących się: na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. , ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec • jednorazowa ilość dostarczanego oleju napędowego będzie nie mniejsza niż 4500 l i nie większa niż 5000 l B. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia 1) wykonawca obowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie, 2) na wniosek Zamawiającego, do każdej dostawy paliwa, stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii, list przewozowy wydany przez magazyn (skład podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny. Dokumenty wskazane powyżej mają charakter przykładowy i nie enumeratywny. 3) dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż 24 godziny od momentu załadunku cysterny na magazynie (składzie podatkowym). 4) odbiór dostarczonego przez Wykonawcę, do zbiorników paliwa oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ podpisany przez osoby uprawnione przez Zamawiającego. C. Sposób realizacji dostaw: 1) Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia dostaw, celem ciągłego zaspokojenia potrzeb Zamawiającego na paliwo stanowiące przedmiot zamówienia, po każdorazowym złożeniu telefonicznego zamówienia Zamawiającego potwierdzonego faksem w terminie 24 godzin od telefonicznego złożenia zamówienia. Zamawiający decyduje o terminie i ilości dostarczonego oleju napędowego do zbiorników paliwa przez okres obowiązywania zawartej umowy. 2) Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę auto cysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach (tj. Dz. U. 2016r.poz 884 . ) i aktów wykonawczych do ustawy w zakresie auto cystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego. 3) Dostawy oleju napędowego mogą się odbywać tylko i wyłącznie w godz. 7:00-15:00 w dni robocze. 4) Załadunek zbiorników paliwa nastąpi każdorazowo w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego. D. Zamawiający przewiduje, że dostawy oleju napędowego będą wykonywane do zbiornika o pojemności 5000 litrów na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o.. ul.Krakowska11. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat. Rozliczenie po wystawieniu faktury VAT. E. Rozliczenie dostawy nastąpi na podstawie odczytu i wydruku z legalizowanego dystrybutora cysterny. Potwierdzeniem ilości odebranego paliwa będzie wydruk z dystrybutora cysterny. Do każdej dostawy – faktury sprzedaży Wykonawca załączać będzie wydruki z legalizowanego dystrybutora cysterny potwierdzone podpisem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. F. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 1) Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonaniu przedmiotu umowy. G. Wykonawca zapewni : 1) Możliwość tankowania paliwa przez całą dobę w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego, 2 ) Dostawy benzyny bezołowiowej 95 według zapotrzebowania w punkcie sprzedaży paliw z dystrybutora wykonawcy wyłonionego w przetargu. 3 ) W przypadku, gdy Wykonawca posiada więcej niż jedną stację, zapewni jednakowe dzienne ceny paliwa na wszystkich swoich stacjach oraz umożliwi Zamawiającemu korzystanie z całej sieci paliw, Należności za zakupione paliwo będą regulowane a) dla dostawy oleju napędowego na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania, b ) dla zakupu paliwa w punkcie sprzedaży paliw wykonawcy (dystrybutor), 2 razy w miesiącu, za paliwo pobrane w punkcie sprzedaży paliw wykonawcy w miesiącu bieżącym, na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.. 2. Do każdej faktury, o których mowa w ust. 1 Wykonawca dołączy: a) dowody wydania – WZ zawierające następujące informacje: • miejsce i datę zakupu • rodzaj i ilość pobranego paliwa • nazwę pojazdu • nazwisko i podpis pobierającego paliwo 3. Wykonawca każdorazowo wydawał będzie WZ (wydanie kredytowe) pobranego paliwa i potwierdzał pieczęcią stacji paliw oraz własnoręcznym podpisem. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wydania paliwa tylko osobom upoważnionym ze strony Zamawiającego oraz do samochodów, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi na wezwanie aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki- należy przedłożyć przed podpisaniem umowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach