Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne w ilości do 50000 l dla Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku.

Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku ogłasza przetarg

 • Adres: 29-120 Kluczewsko, ul. Spółdzielcza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 447 814 228 , fax. 447 814 228
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku
  ul. Spółdzielcza 12
  29-120 Kluczewsko, woj. świętokrzyskie
  tel. 447 814 228, fax. 447 814 228
  REGON: 26073838800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jo.kluczewsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne w ilości do 50000 l dla Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy oleju napędowego w ilości do 50 000l na potrzeby własne dla Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku na podstawie zamówień częściowych, składanych nie częściej niż 1 raz w miesiącu. 1.2. Jakość dostarczanego oleju napędowego musi odpowiadać wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych zgodnie z polską normą PN-EN 590, z uwzględnieniem parametrów w okresie letnim, przejściowym i zimowym. Wykonawca zapewni Zamawiającemu próbki oleju napędowego w swoich pojemnikach, przy każdej dostawie, pobierane ręcznie z autocysterny w obecności pracownika Zamawiającego, w celu analizy właściwości fizykochemicznych zgodnie z polską normą. 1.3. Olej napędowy będzie dostarczany przez Wykonawcę do zbiornika za pomocą autocysterny, która musi posiadać aktualne dopuszczenie do przewozu paliw ciekłych oraz urządzenie pomiarowe do pomiaru ilości zrzucanego oleju napędowego do zbiornika, który posiada Zamawiający. 1.4. Dostawy paliwa będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego na zgłoszenie telefoniczne upoważnionego pracownika. 1.5. Podstawą do wystawienia faktury za dostarczony olej napędowy będzie ilość dostarczonego oleju napędowego w temperaturze referencyjnej +150C wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do +150C przy autocysternie. 1.6. Dostawa oleju napędowego odbywać się będzie transportem Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia. 1.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia wówczas Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie za niezrealizowany przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach