Przetargi.pl
Dostawa urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej w ilości 3 szt.

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego ogłasza przetarg

 • Adres: 25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3612344 w. 29
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
  ul. Św. Leonarda 10
  25-311 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3612344 w. 29
  REGON: 29115054400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.scrmits.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej w ilości 3 szt.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej w ilości 3 szt.". Parametry techniczne urządzenia I. Wymagania techniczne: 1. Przenośne urządzenie przeznaczone do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla dorosłych. 2. Urządzenie fabrycznie nowe, 3. Przeznaczone do mechanicznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych. 4. Waga urządzenia gotowego do pracy do 12 kg. 5. Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej przy pomocy ta.my piersiowej lub mechanicznego tłoka z elementem jednorazowego użycia do wykonania aktywnej relaksacji klatki piersiowej pacjenta w trybie 30 ucisków/ 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym. W zestawie min.10 elementów do prowadzenia uciśnięć klatki piersiowej-taśmy lub elementy jednorazowego użycia do wykonywania aktywnej relaksacji klatki piersiowej. 6. Głębokość uciśnięć: 20% głębokości klatki piersiowej dla urządzenia prowadzącego uciski za pomocą taśmy piersiowej lub min. 5 do 6 cm dla urządzenia pracującego w technologii mechanicznego tłoka, w całym zakresie masy ciała pacjenta. 7. Częstość uciśnięć min.80 +/-/ minutę. 8. Dopasowanie do rozmiarów klatki piersiowej pacjenta – automatyczne lub ręczne. 9. Możliwość pracy urządzenia podczas transportu ( również w ambulansie)– bez przerwy, i przy pochyleniu w każdej płaszczyźnie. II. Dodatkowe wymagania: 1. Gwarancja na oferowane urządzenia min. 24 miesiące, bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego lub w przypadku konieczności dostarczenia urządzenia do serwisu, urządzenie zastępcze na czas przeglądu. 2. Reakcja serwisu w okresie gwarancji do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. 3. Maksymalny czas usunięcia uszkodzenia do 7 dni. 4. Każdy dzień przestoju spowodowany uszkodzeniem oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. 5. Do oferty załączyć materiały informacyjne potwierdzające oferowane parametry, instrukcję obsługi producenta w języku polskim potwierdzającą oferowane parametry (brak potwierdzenia parametrów w złożonych dokumentach skutkuje odrzuceniem oferty), wymagane prawem dokumenty dopuszczające urządzenia do działań medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie RP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33182000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Brak wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach