Przetargi.pl
„ Przebudowa drogi w miejscowości Ksany dz. nr 525 od km 0+000 do km 0+134, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chwalibogowice nr 357038 T od km 0+000 do km 0+205”.

Gmina Opatowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 28-520 Opatowiec, Rynek
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 35 18 052 , fax. 41 35 18 034
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Opatowiec
  Rynek 3
  28-520 Opatowiec, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 35 18 052, fax. 41 35 18 034
  REGON: 29101052400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gminy.com.pl/opatowiec/przetargi.php

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ Przebudowa drogi w miejscowości Ksany dz. nr 525 od km 0+000 do km 0+134, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chwalibogowice nr 357038 T od km 0+000 do km 0+205”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 – „Przebudowa drogi w miejscowości Ksany dz. nr 525 od km 0+000 do km 0+134 Zakres realizowanej inwestycji obejmuje: I. Roboty przygotowawcze: 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy w terenie równinnym 0,134km 2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych (134x3,5) II. Roboty ziemne 3 Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem i dostosowaniem do wymaganej nośności. (134x3,7) + rozjazd 20 m2 III. Podbudowa 4 Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 25 cm po zagęszczeniu: ciąg główny szerokość jezdni 3,7*134=495,8 m2 + rozjazd 20 m2 5 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 15 cm po zagęszczeniu ciąg główny szerokość jezdni 3,7*134=495,8 m2 + rozjazd 20 m2 IV. Nawierzchnia 6 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, ruch KR 1; ciąg główny: 3,5*134=469 m2 = rozjazd 20 m2 V. Roboty wykończeniowe- pobocza 7 Plantowanie poboczy ziemią szer. 0,75 m 134*2*0,75 VI. Organizacja ruchu 8 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-70mm szt. 1 9 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu , ostrzegawcze i informacyjne szt. 1 szt. Zadanie nr 2 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chwalibogowice nr 357038 T od km 0+000 do km 0+205 Zakres realizowanej inwestycji obejmuje: I. Roboty przygotowawcze 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy w terenie równinnym 0,205 km 2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych (205x3,5) II. Roboty ziemne 3 Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem i dostosowaniem do wymaganej nośności. (205x3,7) III. Podbudowa 4 Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 25 cm po zagęszczeniu ciąg główny szerokość jezdni 3,7*205=758,50 m2. 5 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu ciąg główny szerokość jezdni 3,7*205=758,50 m2.. IV. Nawierzchnia 6 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm, ruch KR 1; ciąg główny: 3,5*2015=717,50 m2 V. Roboty wykończeniowe- pobocza 7 Plantowanie poboczy ziemią szer. 0,75 m: 205*2*0,75 VI. Organizacja ruchu 8 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-70mm szt. 1 9 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu , ostrzegawcze i informacyjne szt. 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 17.1 Wadium w wysokości: Zadanie 1; 1 700,00 PLN (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100) Zadanie 2; 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 17.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 17.2.1. pieniądzu, 17.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 17.2.3. gwarancjach bankowych; 17.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 17.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 17.3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty, jeżeli wadium zostało wniesione w formie nie pieniężnej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ– Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach