Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla Działu Żywienia Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (041) 3674280 , fax. (041) 36 74 071
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Onkologii
  ul. Artwińskiego 3
  25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. (041) 3674280, fax. (041) 36 74 071
  REGON: 12632330000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkol.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla Działu Żywienia Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla Działu Żywienia Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, stosownie do: Pakiet nr 1 - pieczywo Pakiet nr 2 - warzywa kiszone Pakiet nr 3 - pieczarki Pakiet nr 4 - mrożonki Pakiet nr 5 - warzywa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w pkt 2.1. lit. a SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy: jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz zależnie od instytucji sprawującej nadzór (Inspekcja Weterynaryjna lub Inspekcja Sanitarna): decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii o zatwierdzeniu zakładu do produkcji lub obrotu, określającą rodzaj i zakres działalności, w tym rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w tym zakładzie, zgodnie z ustawą z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 242 z późn. zmianami) lub decyzję właściwego PPIS dotyczącą zatwierdzenia zakładu w zakresie prowadzonej działalności, zgodnie z wymaganiami określonymi ustawie z dn. 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zmianami) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru/zatwierdzeniu, stosownie do działalności wydane przez właściwą jednostkę nadzorującą (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem wezwania do złożenia dokumentów) 2. W zakresie prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania zasad systemu HACCP: Protokół z ostatnio przeprowadzonej przez Inspekcję Sanitarną (jeśli podlega nadzorowi) kontroli sanitarnej, w roku 2019 lub 2018 (jeśli nie odbyła się w roku 2019) wraz z arkuszem klasyfikacyjnym potwierdzającym prawidłowe wdrożenie zasad systemu HACCP (lub innym zapisem potwierdzającym stosowanie procedur na zasadach HACCP), lub Protokół z ostatnio przeprowadzonej przez Inspekcję Weterynaryjną (jeśli podlega nadzorowi) kontroli w roku 2019 lub 2018 (jeśli nie odbyła się w roku 2019) z zapisem potwierdzającym stosowanie procedur na zasadach HACCP), lub Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem wezwania do złożenia dokumentów) zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej poświadczającej zgodność działań wykonawcy o stosowaniu zasad systemu HACCP, lub Aktualny akredytowany certyfikat spełnienia wymagań normy ISO 22000:2005 lub zasad HACCP wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację krajowej jednostki akredytacyjnej lub jednostki notyfikowanej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Druk Oferta. 2. Formularz cenowy oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Oświadczenie wstępne potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Ewentualne pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach