Przetargi.pl
Przedmiot zamówienia: Wykonanie roboty budowlanej polegającej na 1. Remoncie przepustu pod drogą gminną nr 342064T Orzelec Mały- Beszowa oraz rowów na odcinku od km 0+000 do km 0+713 2. Remoncie drogi gminnej nr 342085T Beszowa wraz z przepustem oraz od km 0+270 do km 0+870 3. Remoncie drogi gminnej nr 342041T Czarzyzna Most od km 0+477 do km 0+877 4. Remoncie drogi gminnej nr 342046T Słupiec od km 0+000 do km 0+321 5. Remoncie drogi gminnej nr 342005T Orzelec Mały od km 0+000 do km 0+380 6.Remoncie drogi gminnej nr 342074T Budziska od km 0+200 do km 0+591 7.Remoncie drogi wewnętrznej dz.ew. nr 1776 Budziska od km 0+000 do km 0+600

Gmina Łubnice ogłasza przetarg

 • Adres: 28-232 Łubnice, Łubnice
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 158 659 236
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łubnice
  Łubnice 66
  28-232 Łubnice, woj. świętokrzyskie
  tel. 158 659 236
  REGON: 83040966600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiot zamówienia: Wykonanie roboty budowlanej polegającej na 1. Remoncie przepustu pod drogą gminną nr 342064T Orzelec Mały- Beszowa oraz rowów na odcinku od km 0+000 do km 0+713 2. Remoncie drogi gminnej nr 342085T Beszowa wraz z przepustem oraz od km 0+270 do km 0+870 3. Remoncie drogi gminnej nr 342041T Czarzyzna Most od km 0+477 do km 0+877 4. Remoncie drogi gminnej nr 342046T Słupiec od km 0+000 do km 0+321 5. Remoncie drogi gminnej nr 342005T Orzelec Mały od km 0+000 do km 0+380 6.Remoncie drogi gminnej nr 342074T Budziska od km 0+200 do km 0+591 7.Remoncie drogi wewnętrznej dz.ew. nr 1776 Budziska od km 0+000 do km 0+600
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont następujących dróg gminnych: Część 1. Remont przepustu pod drogą gminną nr 342064T Orzelec Mały- Beszowa oraz rowów na odcinku od km 0+000 do km 0+713 Część 2.Remont drogi gminnej nr 342085T Beszowa wraz z przepustem oraz od km 0+270 do km 0+870 Część 3. Remont drogi gminnej nr 342041T Czarzyzna Most od km 0+477 do km 0+877 Część 4.Remont drogi gminnej nr 342046T Słupiec od km 0+000 do km 0+321 Część 5.Remont drogi gminnej nr 342005T Orzelec Mały od km 0+000 do km 0+380 Część 6. Remont drogi gminnej nr 342074T Budziska od km 0+200 do km 0+591 Część 7.Remont drogi wewnętrznej dz.ew. nr 1776 Budziska od km 0+000 do km 0+600 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , przedmiary robót pomocniczo, dokumentacja rysunkowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi co do każdej z części: Część 1.- 950,00zł (dziewięćset pięćdziesiąt zł) Część 2.- 1.400,00zł(jeden tysiąc czterysta) Część 3. - 1.000,00zł( jeden tysiąc zł) Część 4.- 900,00zł (dziewięćset zł) Część 5.- 800,00 ( osiemset zł0 Część 6. - 800,00 (osiemset zł) Część 7. - 2.200,00zł ( dwa tysiące dwieście zł). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu na konto Zamawiającego: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu – Zdroju O/Łubnice nr 05851700070060000000260029 z dopiskiem na przelewie: „Wadium do przetargu nr IN.271.6.2019” Część 1. Remont przepustu pod drogą gminną nr 342064T Orzelec Mały- Beszowa oraz rowów na odcinku od km 0+000 do km 0+713 Część 2.Remont drogi gminnej nr 342085T Beszowa wraz z przepustem oraz od km 0+270 do km 0+870 Część 3. Remont drogi gminnej nr 342041T Czarzyzna Most od km 0+477 do km 0+877 Część 4.Remont drogi gminnej nr 342046T Słupiec od km 0+000 do km 0+321 Część 5.Remont drogi gminnej nr 342005T Orzelec Mały od km 0+000 do km 0+380 Część 6. Remont drogi gminnej nr 342074T Budziska od km 0+200 do km 0+591 Część 7.Remont drogi wewnętrznej dz.ew. nr 1776 Budziska od km 0+000 do km 0+600 b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancji bankowych; d) gwarancji ubezpieczeniowych; e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Oferty wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert lub wniosą wadium w sposób nieprawidłowy, zostaną odrzucone. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy Pzp. 6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach