Przetargi.pl
Przebudowy dróg na terenie miasta i gminy Jędrzejów

Gmina Jędrzejów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 861 010 , fax. 413 861 267
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jędrzejów
  ul. 11 Listopada
  28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 861 010, fax. 413 861 267
  REGON: 29100977400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umjedrzejow.pl , www.jedrzejow.eobip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowy dróg na terenie miasta i gminy Jędrzejów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są „Przebudowy dróg na terenie miasta i gminy Jędrzejów” 2. Zamówienie podzielone jest na 2 części: a) CZEŚĆ I – Przebudowa drogi gminnej nr 328032T ul. Daszyńskiego w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+130, realizowana w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych b) CZĘŚĆ II obejmująca: - Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Jasionna - Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Lścin na działce o nr ewid. 919 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części przedmiotu zamówienia. 4. Opis oraz szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w uproszczonych dokumentacjach technicznych (zwanych dalej dokumentacją techniczną) - dla przebudów stanowiących przedmiot zamówienia, w skład których wchodzą przedmiary robót dla danej przebudowy stanowiącej przedmiotu zamówienia oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót– będących załącznikiem nr 9 do SIWZ. Zakres przedmiotu zamówienia dla CZĘSCI I obejmuje również wykonanie tablicy informacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1). wypełniony formularz oferty – sporządzony wg załącznika nr 1 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał 2). pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie osoby/osób podpisujących ofertę nie wynika wprost z dokumentu/dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie 3). do oferty wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia i dokumenty: a). oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – sporządzone wg załącznika nr 2 do SIWZ Wymagana forma dokumentu – oryginał b). oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – sporządzone wg załącznika nr 3 do SIWZ Wymagana forma dokumentu – oryginał c). w przypadku wystąpienia okoliczności kiedy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, Wykonawca złoży: - w oświadczeniu, o którym mowa w powyższym pkt 3 lit. a). - informację w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów - w oświadczeniu, o którym mowa w powyższym pkt 3 lit. b). – oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca - stosowne zobowiązania do oddania mu do dyspozycji przez inne podmioty niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – sporządzone wg załącznika nr 7 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu – oryginał 5). Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu, w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (www.jedrzejow.eobip.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grypy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz z oświadczeniem, może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Wzór oświadczenia o przynależności bądź nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach