Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-536 Kielce, ul. Wojewódzka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 342 60 17 , fax. 41 342 60 17
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach
  ul. Wojewódzka 12
  25-536 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 342 60 17, fax. 41 342 60 17
  REGON: 26065764900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzyczna.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szkoła artystyczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego (Zespołu Szkół Muzycznych w Kielcach) transportem własnym, nowych instrumentów muzycznych nie będących przedmiotem ekspozycji. Część I Instrumenty perkusyjne: 1. Tom tomy koncertowe 10”, 12” 14” 16” (1 szt.) 2. Tempel block ( 1 szt.) 3. Werble marszowe (2 szt.) 4. Dzwonki koncertowe (1szt.) Cześć II Instrumenty Dęte: 1. Tuba Basowa F (1 szt.) 2. Obój (2 szt.) 3. Obój koncertowy (1 szt.) 4. Fagot kwartowy ( 1 szt.) Część III Instrumenty smyczkowe 1. Kontrabas ½ ( 1 szt.) 2. Kontrabas ¾ ( 1szt.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37310000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań dla potwierdzenia spełnienia tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach