Przetargi.pl
Wykonanie, składowanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego w sezonie zimowym 2019/2020

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 200 17 48 , fax. 41 344 51 45
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 17 48, fax. 41 344 51 45
  REGON: 29108712000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie, składowanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego w sezonie zimowym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na korzystaniu przez zamawiającego z miejsc (baz), które będą miały w zakresie wykonanie, składowanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej o łącznej ilości 8500 Mg przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu kieleckiego, w sezonie zimowym 2019/2020, na terenie: - Obwodu Drogowego w Celinach – baza na terenie gminy Chęciny w przewidywanej łącznej ilości 1000 Mg; - Obwodu Drogowego w Łagowie - bazy na terenie gminy Bieliny, Bodzentyn, granic administracyjnych miasta Daleszyce, gminy Górno Sołectwa Bęczków, w przewidywanej łącznej ilości 5250 Mg; - Obwodu Drogowego w Stachurze – baza na terenie gminy Masłów, oraz w promieniu do 10 km od miejscowości Łosień gm. Piekoszów, w przewidywanej łącznej ilości 2250 Mg. W zakres zadania wchodzi: 1/ wykonanie mieszanki piaskowo-solnej z piasku zakupionego (dostarczonego) przez wykonawcę i soli drogowej dostarczonej przez zamawiającego; mieszankę należy wykonać poprzez dwukrotne wymieszanie materiału w stosunku 90% piasku i 10% soli drogowej, 2/ hałdowanie i składowanie wykonanej mieszanki na własnym bądź dzierżawionym placu w okresie trwania umowy; 3/ załadunek mieszanki ładowarką należącą do wykonawcy na piaskarki zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98300000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: - na zadanie Nr ODC-1 - 800,00 zł., - na zadanie Nr ODŁ-2 - 1200,00 zł., - na zadanie Nr ODŁ-3 - 1200,00 zł., - na zadanie Nr ODŁ-4 - 1200,00 zł., - na zadanie Nr ODŁ-5 - 600,00 zł., - na zadanie Nr ODS-6 - 800,00 zł., - na zadanie Nr ODS-7 - 1000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (ewentualnie umowę o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo), w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy); 2) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 3) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach