Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej i kabla sterowniczego pn. „Rurociąg przesyłowy wody mineralnej z rur ø110PE, wody siarczkowej z rur ø63PE i kabla sterowniczego YKSY 14x2,5 na odcinku ul. Gen. F. Rzewuskiego w Busku – Zdroju do Wełcza”

Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. F. Rzewuskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3124831 , fax. 41 3784154
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna
  ul. F. Rzewuskiego 1
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3124831, fax. 41 3784154
  REGON: 28816500000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej i kabla sterowniczego pn. „Rurociąg przesyłowy wody mineralnej z rur ø110PE, wody siarczkowej z rur ø63PE i kabla sterowniczego YKSY 14x2,5 na odcinku ul. Gen. F. Rzewuskiego w Busku – Zdroju do Wełcza”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej i kabla sterowniczego pn. „Rurociąg przesyłowy wody mineralnej z rur ø110PE, wody siarczkowej z rur ø63PE i kabla sterowniczego YKSY 14x2,5 na odcinku ul. Gen. F. Rzewuskiego w Busku – Zdroju do Wełcza”. 2. Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają: a) dokumentacja projektowa pn.: Budowa sieci wodociągowej sterowniczego pn. „Rurociąg przesyłowy wody mineralnej - stanowiący Załączniki nr 8 do SIWZ, b) wzór umowy – stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44162200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 60.000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100 ). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm). 4. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu wadialnego. 5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formach, o których mowa w pkt. 3 b)-e), treść gwarancji lub poręczenia musi zawierać zobowiązanie wystawcy dokumentu do, co najmniej, bezwarunkowej, nieodwołalnej zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium, płatnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Do wadium wniesionego w formach wyżej wymienionych stosować się powinno prawo polskie. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności utrudniających realizację praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Jako beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać Zamawiającego 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 39 2490 0005 0000 4530 1430 0478 z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na budowę rurociągu przesyłowego Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje minimalnych wymagań do powyższego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony Formularz Ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo dla osoby / osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza); 3) pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika – gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik. 4) dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w § 8 SIWZ 5) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną