Przetargi.pl
Wykonanie przebudowy i remontu części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi ogłasza przetarg

 • Adres: 72-010 Police, Wojska Polskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48914648370 , fax. +48914648384
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi
  Wojska Polskiego 68
  72-010 Police, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48914648370, fax. +48914648384
  REGON: 367672790
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp5.police.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przebudowy i remontu części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prace budowlane będą prowadzone wewnątrz pomieszczeń szkoły - sale lekcyjne, korytarz, zaplecze kateringu a także wyjścia z pomieszczeń piwnicznych na klatki schodowe. Budynek szkoły – część „A” objęta remontem i przebudową w tym etapie jest obiektem trzykondygnacyjnym połączonym z pozostałą częścią szkoły klatką schodową. Budynek zaliczany jest do kategorii obiektów niskich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262700-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. 2. Wadium należy wnieść w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 30. 05. 2018 r. do godziny 13:00, decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. 3. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego nr 63 1240 3943 1111 0010 7642 9652, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – do Sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji – Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi.) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 45 ust. 4a i 5 ustawy PZP, bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach