Przetargi.pl
Dostawa wyrobów medycznych - obłożenia operacyjne

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 78400 Szczecinek, ul. Kościuszki
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3726720, 3726721 , fax. 094 3726729, 3730886
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital w Szczecinku sp. z o.o.
  ul. Kościuszki 38
  78400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3726720, 3726721, fax. 094 3726729, 3730886
  REGON: 32052419000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.szczecinek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych - obłożenia operacyjne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w Załączniku nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) i podzielony na części - pakiety od nr 1 do nr 24 w celu ułatwienia sporządzenia oferty przez Wykonawców. Pakiet nr 1 – serwety – poz. 11, Pakiet nr 2 – podkłady – poz. 5, Pakiet nr 3 – osłony na sprzęt – poz. 5, Pakiet nr 4 – osłony kończyn – poz. 1, Pakiet nr 5 – osłony na drobny sprzęt – poz. 5, Pakiet nr 6 – fartuchy – poz. 2, Pakiet nr 7 – zestaw ręka/noga – poz. 1, Pakiet nr 8 – zestaw do porodu naturalnego – poz. 1, Pakiet nr 9 – zestawy uniwersalne i inne – poz. 10, Pakiet nr 10 – zestaw do protezy biodra – poz. 1, Pakiet nr 11 – zestaw do protezy kolana – poz. 1, Pakiet nr 12 – zestaw do drobnej ortopedii – poz. 1, Pakiet nr 13 – zestaw do dużej chirurgii – poz. 1, Pakiet nr 14 – zestaw uniwersalny mały – poz. 1, Pakiet nr 15 – zestaw do pilnego cięcia cesarskiego – poz. 1, Pakiet nr 16 – zestaw do artroskopii/ACL –poz. 1, Pakiet nr 17 – zestaw do artroskopii barku – poz. 1, Pakiet nr 18 – zestaw do laparoskopii klasycznej – poz. 1, Pakiet nr 19 – zestaw do laparoskopii dużej – poz. 1, Pakiet nr 20 – zestaw do histerektomii – poz. 1, Pakiet nr 21 – serwety pionowe – poz. 2, Pakiet nr 22 – zestawy Handy Vac – poz. 4, Pakiet nr 23 – serwety i podkłady – poz. 3, Pakiet nr 24 – serweta z otworem – poz. 1,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141116-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony formularz JEDZ oraz pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach