Przetargi.pl
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, TESTÓW, PODŁÓŻ AGAROWYCH ORAZ DZIERŻAWA AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA DO IDENTYFIKACJI GRZYBÓW I BAKTERII

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ogłasza przetarg

 • Adres: 75581 Koszalin, ul. T. Chałubińskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 34 88 147 , fax. 94 34 88 103
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
  ul. T. Chałubińskiego 7
  75581 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 34 88 147, fax. 94 34 88 103
  REGON: 33000629200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swk.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, TESTÓW, PODŁÓŻ AGAROWYCH ORAZ DZIERŻAWA AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA DO IDENTYFIKACJI GRZYBÓW I BAKTERII
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1 - Dzierżawa automatycznego analizatora do identyfikacji grzybów i bakterii z określaniem ich lekowrażliwości wraz z podłączeniem do laboratoryjnego systemu informatycznego oraz dostawa testów do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości = 19900 szt; Część nr 2 - Dostawa podłóż agarowych - 31900 szt.; Część nr 3 - Dostawa testów do oznaczania lekowrażliwości w postaci minimalnego stężenia hamującego (mic) grzybów chorobotwórczych metodą mikrorozcieńczeń oraz dostawa testów do 4 godzinnej identyfikacji bakterii z rodzaju corynebacterium spp - 5291 szt.; Część nr 4 - Dostawa odczynników i akcesoriów do barwienia preparatów w aparacie Previ Color będącym własnością Zamawiającego - 200 op.; Część nr 5 - Dostawa testów, odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do diagnostyki schorzeń układu moczowo-płciowego - 1663 op.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu dokonania wstępnej oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą składa: 1)oświadczenie dotyczące danych wykonawcy; 2)formularz ofertowy; 3)poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia; 4)Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 5)Oświadczenie Wykonawcy o klasie wyrobu medycznego (klasa I, II a, II b, lub III).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach