Przetargi.pl
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku dydaktycznego z funkcją leczniczą pn.: „Collegium Stomatologicum Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” wraz z koncepcją zagospodarowania terenu

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70204 Szczecin, ul. Rybacka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 48 00 700 , fax. 91 48 00 769
 • Data zamieszczenia: 2017-01-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  ul. Rybacka 1
  70204 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 48 00 700, fax. 91 48 00 769
  REGON: 28888600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku dydaktycznego z funkcją leczniczą pn.: „Collegium Stomatologicum Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” wraz z koncepcją zagospodarowania terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku dydaktycznego, pełniącego również częściowo funkcję leczniczą, w zakresie umożliwiającym nabycie osobom kształcącym się niezbędnych umiejętności praktycznych. Dodatkowo dla terenu, stanowiącego nieruchomość gruntową, zabudowaną, należy stworzyć koncepcję zagospodarowania terenu obejmującą obszar przedmiotowej nieruchomości z wyłączeniem terenu, objętego inną inwestycją.

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach