Przetargi.pl
Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę wraz z wymianą stolarki okiennej o powierzchni 231,72 m2

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard, ul. Andrzeja Struga
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 784 750 , fax. 91 577 15 35
 • Data zamieszczenia: 2017-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Andrzeja Struga 29
  73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 784 750, fax. 91 577 15 35
  REGON: 81119296000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę wraz z wymianą stolarki okiennej o powierzchni 231,72 m2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę wraz z wymianą stolarki okiennej o powierzchni 231,72 m2 Parametry okien PCV: a)współczynnik przenikania ciepła U(max) dla całego okna – szyba i rama okienna nie wyższy niż – U(max) = 1,1[W/m2 x K], b)montaż nowej stolarki PCV w kolorze białym z profilu min 5 komorowego (ze stalowym i ocynkowanym kształtownikiem jako wzmocnienie konstrukcji zwiększające stabilność okna) z zachowaniem istniejących podziałów, c)zamontowane okna powinny posiadać skrzydło okienne uchylno – rozwierne d)okna powinny posiadać zamontowany nawiewnik okienny zgodnie z PN-83/B-03430/Az3 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej tj:w przypadku zastosowania okien charakteryzujących sie współczynnikiem infiltracji powietrza a mniejszym niż 0,3m3/(m x h x daPa2/3), przez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane: - w górnej części okna (w ościeżnicy, ramie skrzydła, między ramą skrzydła a górną krawędzią szyby zespolonej), lub - w otworze okiennym (miedzy nadprożem a górną krawędzią ościeżnicy, w obudowie rolety zewnętrznej), lub - w przegrodzie zewnętrznej ponad oknem. Strumień objętości powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieścić sie w granicach: - od 20 m3/h do 50 m3/h, jeśli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, - od 15 m3/h do 30 m3/h, jeśli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna. e)okucia w oknach kompletne przystosowane do ciężaru własnego okna i obciążeń eksploatacyjnych, f)otwory w ościeżnicach umożliwiające odprowadzenie wody na zewnątrz, g)podokienniki wewnętrzne z PCV (kolor biały) a zewnętrzne z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, h)gwarancja 60 m-cy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości w wysokości 3 000 zł, W jednej lub kilku następujących formach: o Gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, o Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 45 ust.6 pkt 5 Pzp o Pieniądzu Wadium w poręczeniach lub gwarancjach musi obejmować okres związania ofertą Gwarancje lub poręczenia w formie oryginału należy załączyć do oferty. Gwarancje i poręczenia winny zawierać określenie przetargu ( jego nazwę), nazwę wykonawcy, zamawiającego, wysokość gwarantowanej lub poręczanej kwoty wadium, termin ważności nie krótszy niż okres związania ofertą oraz zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty należności, na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach utraty wadium określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp oraz wyszczególniać poniższe okoliczności w jakich zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami: • Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust. Pzp lub pełnomocnictw, • Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, • Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie wykonawcy. Wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć przed terminem składania ofert na rachunek zamawiającego w Banku PEKAO S.A. O/Stargard Szczeciński nr 10 1240 3901 1111 0000 4220 4466 i opisywać odpowiednio: „Wadium stolarka okienna” Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z art.46 ustawy Prawo zamówień Publicznych Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania przetargowego, a jego oferta zostanie odrzucona.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach