Przetargi.pl
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego zespołu garaży istniejących , przy zbiegu ulicy Aleja Żołnierza oraz 9 zaodrzańskiego Pułku Piechoty w Stargardzie

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard, ul. Andrzeja Struga
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 784 750 , fax. 91 577 15 35
 • Data zamieszczenia: 2017-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Andrzeja Struga 29
  73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 784 750, fax. 91 577 15 35
  REGON: 81119296000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego zespołu garaży istniejących , przy zbiegu ulicy Aleja Żołnierza oraz 9 zaodrzańskiego Pułku Piechoty w Stargardzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego zespołu garaży istniejących , przy zbiegu ulicy Aleja Żołnierza oraz 9 zaodrzańskiego Pułku Piechoty w Stargardzie Udzielenie rękojmi i gwarancji jakości zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, Szczegółowy zakres robót wynika z projektu budowlanego, geotechnicznych warunków posadowienia,pozwolenia na budowę, w zakresie przewidzianym przedmiarem. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Użyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe, patenty lub pochodzenie są przykładowe i maja na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego i parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności obiektu, nie gorszego niż przywołany w dokumentacji.

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości :2 000,00 zł Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu przelewem na konto Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. w Banku PEKAO S.A. O/Stargard nr 10124039011111000042204466 z dopiskiem na przelewie: „Wadium przetarg oświetlenie garaże w terminie do 20.04.2017 r. do godz. 14.00 skuteczne wniesienie wadium następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 12.2. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej lub innej niż pieniądz, do oferty załączyć odpowiednio dokument potwierdzający dokonanie przelewu, oryginał gwarancji lub poręczenia. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach