Przetargi.pl
Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym na Os. 1000-lecia 5 w Grajewie.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 273 08 80
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Administracji Domów Mieszkalnych
  ul. Strażacka 6 6
  19-200 Grajewo, woj. podlaskie
  tel. 86 273 08 80
  REGON: 45010009000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym na Os. 1000-lecia 5 w Grajewie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia wraz z elewacją i remontem balkonów w Grajewie według audytu energetycznego z dnia 07.05.2012 r. oraz dokumentacji technicznej. 2. Zakres rzeczowy robót określa przedmiar robót zawarty w załączniku nr 4, stanowiącym integralną część specyfikacji i obejmuje: - odbicie luźnych tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - 85,92 m2. - przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie (oczyszczenie i zmycie, dwukrotne gruntowanie, sprawdzenie przyczepności zaprawy do podłoża) - 879,29m2. - zamocowanie listwy cokołowej - 75,46mb. - ocieplanie ścian budynku płytami styropianowymi styropianem EPS70 o grubości 13cm przyklejanych do ścian i mocowanych na dyble plastikowe - 880,19m2. - przyklejenie warstwy siatki na ociepleniu ze styropianu - 882,19m2. - zamocowanie dodatkowej warstwy siatki w pozycji parteru - 151,32m2. - ocieplenie ościeży okiennych styropianem grubość 3cm z osiatkowaniem - 129,30m2. - zamocowanie narożników ochronnych przy ościeżnicach okiennych - 589,70mb. - wykonanie podłoża pod tynki właściwe z masy tynkarskiej (podkład) - 882,19m2. - wykonanie cienkowarstwowych tynków silikonowych - 882,19m2, z kolorystyką zgodną z dokumentacją techniczną. - wykonanie tynków cienkościennych podkładowych na ościeżach okiennych - 170,80m2. - wykonanie tynków cienkowarstwowych silikonowych na ościeżach okiennych - 170,80m2. - wykonanie tynku mozaikowego cokołu - 75,46m2. - wykonanie parapetów blaszanych i zwieńczenia ściany z blachy stalowej ocynkowanej - 60,04m2. - wymiana rynien ?150 z blachy ocynkowanej - 72,93mb. - wymiana rur spustowych ?110 z blachy ocynkowanej - 77,50mb. - malowanie dwukrotne balustrad balkonowych - 78,10m2. - wykonanie osłon balkonów z paneli PCV - 39m2. - skucie szlichty betonowej o grubości 4cm na balkonach - 21,60m2. - wykonanie izolacji wodoszczelnej z papy asfaltowej na balkonach - 21,60m2. - wykonanie szlichty betonowej grubość 4cm - 21,60m2. - ułożenie gresu mrozoodpornego na balkonach - 21,60m2. - obróbki balkonów z blachy ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu 25cm - 16m2. - wzmocnienie tynków płyty nośnej balkonu z malowaniem dwukrotnie farbą emulsyjną - 21,60m2. - wymiana naświetli z luksferów na okna z PCV o wymiarach 240cm x 110cm - sztuk 4/10,56m2. - zamurowanie otworów po luksferach (po 4-ech sztukach) pustakami gazobetonowymi o grubości 30cm na zaprawie cementowo-wapiennej - 10,56m2. - wykonanie tynku kategorii III na zamurowanych ścianach - 21,12m2. - przygotowanie powierzchni pod ocieplenie (nadbudowa klatki schodowej) - 26,19m2. - ocieplenie ścian styropianem EPS70 - 26,19m2. - zamocowanie siatki na styropianie z dyblami plastikowymi - 26,19m2. - wykonanie tynku podkładowego na ociepleniu - 26,19m2. - wykonanie tynku właściwego silikonowego - 26,19m2. - wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej przy ocieplaniu nadbudowy klatki schodowej - 12,25m2. - ustawienie i rozbiórka rusztowania rurowego do wysokości 16m - 1169,64m2. - osłony z siatki zabezpieczającej na rusztowaniu - 1169,64m2. - montaż regulacyjnych zaworów podpionowych w instalacji centralnego ogrzewania - sztuk 16. - regulacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku po montażu regulacyjnych zaworów. 3. Zastosowane materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy prawo budowlane, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy oraz wymaganiom n/n specyfikacji. 4. Wykonawca winien we własnym zakresie i na własny koszt: - zabezpieczyć teren remontu przed dostępem osób trzecich, - rozwiązać kwestię poboru wody i energii elektrycznej, - wykonać niezbędne osłony zabezpieczające przechodniów oraz pojazdy poruszające się w obrębie budynku, - uzyskać zezwolenia na zajęcie pasów drogowych w celu prowadzenia robót, - wykonać zabezpieczenia umożliwiające prowadzenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji energetycznej, ewentualnie uzyskać zgodę na wyłączenie linii energetycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 69 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala obowiązek wniesienia wadium w wysokości 5000,00zł (słownie zł: pięć tysięcy. Wpłata wadium winna być przekazana na konto Wspólnoty Mieszkaniowej nr 5 na Os. 1000-lecia w Grajewie: 62 1020 1332 0000 1302 0663 5090 i załączona do kompletu dokumentów przy ofercie lub okazana Komisji w dniu otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.grajewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach