Przetargi.pl
Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne

Urząd Gminy Kołaki Kościelne ogłasza przetarg

 • Adres: 18-315 Kołaki Kościelne,
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-862703026 w. 15 , fax. 0-862703026 w. 13
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Kołaki Kościelne
  18-315 Kołaki Kościelne, woj. podlaskie
  tel. 0-862703026 w. 15, fax. 0-862703026 w. 13
  REGON: 00053421000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolaki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego wraz z pomocą techniczną nad realizacją projektu pn. Budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne. Projekt budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne zakłada budowę 370 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne (Zamawiający na etapie ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych, jak również wykonawstwa robót budowlanych, bierze pod uwagę mniejszą liczbę PBOŚ na skutek ewentualnych rezygnacji ze strony mieszkańców gminy Kołaki Kościelne z uczestnictwa w projekcie), w tym: budowę 222 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przeznaczonych dla 1-5 użytkowników (RLM), budowę 137 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla 5-8 użytkowników (RLM), budowę 11 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla 8 i więcej użytkowników (RLM). W ramach prac zostanie również wykonane: 804 sztuki studzienek, ułożonych zostanie: 3689 m rur PCV 160, 829 m rur PCV 110 i 252 m rur PE 63, długość zasilania w energię elektryczną 4149m, 163 sztuki studni chłonnych, 6594 m drenażu rozsączającego, 370 sztuk rur wywiewnych i 41 sztuk przepompowni ścieków. 2.Przedmiot zamówienia realizowany będzie we wszystkich miejscowościach Gminy Kołaki Kościelne. 3.Wykonawca, zobowiązany jest realizować usługę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego, przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną i najlepszą praktyką zawodową. 4.Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego ani dokonywania bez pisemnej zgody zamawiającego zmian w zakresie i technologii robót. 5.Wykonawca odpowiedzialny będzie za spójność realizacji projektu z wnioskiem aplikacyjnym do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, dokumentacją techniczną i umową o dofinansowanie. 6.Wykonawca za realizacje swoich zadań odpowiedzialny będzie bezpośrednio przed Zamawiającym. 7.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1)Sprawowanie w ramach wynagrodzenia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa. 2)Współpraca z Zamawiającym przy przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór Wykonawcy na realizację robót budowlanych dotyczących przedmiotowego projektu, zgodnie z obowiązującą Ustawą Pzp wraz z pomocą w opracowaniu dokumentacji przetargowej, w szczególności w opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia. W trakcie trwania procesu przetargowego na roboty budowlane Wykonawca będzie uczestniczył w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych oraz będzie brał udział w wizytach w terenie. Wykonawca będzie także uczestniczył w procesie oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia przetargu na roboty budowlane i w ramach tego obowiązku zapewni udział przynajmniej jednej osoby w pracach komisji przetargowej powołanej przez Wójta Gminy Kołaki Kościelne. 3)Weryfikacja dokumentacji projektowej, poprzez zapewnienie osoby pełniącej rolę specjalisty z zakresu nadzorowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków posiadającej wykształcenie wyższe techniczne z zakresu inżynierii sanitarnej lub inżynierii środowiska, która przeprowadzi analizę istniejącej dokumentacji technicznej oraz innych uzgodnień i decyzji niezbędnych dla realizacji projektu. Wykonawca w imieniu inwestora będzie kontaktował się z osobami sprawującymi nadzór autorski. Wykonawca wezwie i wyegzekwuje w imieniu Zamawiającego od projektanta poprawienie lub uzupełnienie dokumentacji w trakcie realizacji robót w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji. 4)Konsultowanie istotnych z punktu widzenia realizacji Projektu decyzji z wydelegowanymi przedstawicielami Zamawiającego. 5)Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu. 6)Zarządzanie i nadzór nad realizacją Projektu w przedstawionym zakresie poprzez osobisty pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawdzenie zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz Projektu, dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi na roboty budowlane oraz zatwierdzonymi harmonogramami. 7)Dostosowanie godzin swojej pracy do godzin pracy Wykonawcy Robót Budowlanych. 8)Przyjmowanie od Wykonawcy Robót Budowlanych harmonogramów rzeczowo-finansowych, opiniowanie ich oraz przedkładanie Zamawiającemu w ciągu maksymalnie 5 dni od daty ich otrzymania od Wykonawcy Robót Budowlanych. 9)Wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy Robót Budowlanych, potwierdzonych sporządzanym protokołem, dotyczących: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót. 10)Nadzorowanie wykonywanych robót budowlanych pod względem technicznym i jakościowym, w tym kontrola jakości używanych materiałów wyszczególnionych w umowie na roboty budowlane ich zgodności z przepisami prawa, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności poprzez odbiór przedstawionych przez Wykonawcę Robót Budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem. 11)Potwierdzenie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o posiadane świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami prawa, normy techniczne, dokumentację projektową i specyfikacje techniczne. 12)Sprawdzanie czy osoby zatrudnione przez Wykonawcę Robót Budowlanych posiadają kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych. 13)Sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, a także uczestnictwo w próbach, badaniach, odbiorach częściowym i końcowym inwestycji oraz przekazywaniu ich do użytku. 14)Zweryfikowanie obmiaru każdego elementu robót, a przyjęta metodologia musi być zgodna z Przedmiarami Robót. 15)Nadzór nad terminową realizacją harmonogramów finansowego i rzeczowego całego Projektu. Wykonawca będzie kontrolował co miesiąc postęp wykonania robot w stosunku do zatwierdzonych harmonogramów. 16)Kontrola przepływu finansowego zgodnie z harmonogramem robót. Wykonawca weryfikuje faktury wystawione przez Wykonawcę Robót Budowlanych w związku z realizacją umowy na roboty budowlane. Wykonawca jest odpowiedzialny za odbieranie od Wykonawcy Robót Budowlanych rozliczeń łącznie z dokumentami stanowiącymi ich podstawę, weryfikowanie tych rozliczeń oraz przedkładanie do zatwierdzenia Zamawiającemu faktur częściowych i końcowych, Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzanie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wszelkiego rodzaju kalkulacji, kosztorysów, faktur, a także innych dokumentów przedkładanych przez uczestników procesu inwestycyjnego w trakcie rozliczania części, bądź całości wykonanych robót. Wykonawca ściśle współpracuje ze Skarbnikiem Zamawiającego i z osobą wskazaną przez Zamawiającego i dostarcza wszystkie niezbędne, żądane dokumenty dotyczące rozliczeń. 17)Egzekwowanie od Wykonawcy Robót Budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz sprawdzenie jej i zatwierdzenie w porozumieniu z Zamawiającym. 18)Zarządzanie całym procesem przekazania obiektów do użytkowania. 19)Sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego. 20)Wydawanie Wykonawcy Robót Budowlanych: Częściowych, Wstępnych i Końcowych Protokołów Odbioru. 21)Opiniowanie proponowanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych podwykonawców i przedkłada do zatwierdzenia Zamawiającemu. W przypadku opinii negatywnej przedstawienie Wykonawcy pisemnego uzasadnienia. 22)Odpowiadanie za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów, wynikającej z urlopu, przedłożenia zwolnienia lekarskiego lub innego powodu, Wykonawca zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych. 23)Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na wykonaną przez siebie usługę objętą niniejszym zamówieniem. Gwarancja powinna wynosić nie mniej niż 60 miesięcy i liczona będzie od dnia bezusterkowego odbioru robót. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie utrzymywać stały kontakt z Zamawiającym, a w szczególności uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych, które winny odbywać się raz w roku przez okres trwania gwarancji. 24)Występowanie do odpowiednich organów w imieniu Zamawiającego w oparciu o szczegółowe pełnomocnictwo, zgodnie z prawem budowlanym, o zmianę już istniejących zgłoszeń robot budowlanych, warunków przyłącza do sieci, gdy będą zachodzić okoliczności uzasadniające taką czynność, uzyskanie innych dokumentów, uzgodnień i pozwoleń wynikających z realizacji inwestycji, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. 25)Przekazywanie do Zamawiającego albo podmiotom przez niego wskazanym, na każde wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym także do przedkładania będących w jego posiadaniu oryginałów dokumentów lub ich poświadczonych kopii, w szczególności dokumentów rozliczeniowych, w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 26)Przeprowadzanie bieżącej analizy dotychczas ponoszonych nakładów inwestycyjnych w porównaniu z wielkościami zawartymi w kosztorysie inwestorskim i kosztorysie ofertowym, na podstawie którego podpisano Umowę z Wykonawcą Robót Budowlanych. 27)Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dochodzenia, zabezpieczenia i egzekwowania od uczestników procesu inwestycyjnego wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, rękojmi, kar umownych i odszkodowań pozostających w związku z nie wykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zawartych z nimi Umów, a także nadzorowanie ciągłości i aktualizacji wnoszonych przez Wykonawcę zabezpieczeń należytego wykonania umów. 28)Dokonanie częściowego i końcowego rozliczenia finansowego inwestycji. Przygotowanie dokumentacji do rozliczenia w ramach zawartej w niniejszym postępowaniu umowy na potrzeby sprawozdań dotacji otrzymanych z zewnątrz. Wykonawca dokona częściowego i końcowego rozliczenia Projektu z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych. 29)Wykonanie po uzgodnieniu z Zamawiającym wszystkich innych czynności, nie wymienionych w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji robót. 30)Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę Robót Budowlanych oraz opracowanie i przedstawienie raportu z zakresu zrealizowanych prac, wykonywania zadań i obowiązków nałożonych w niniejszym dokumencie na Wykonawcę co najmniej raz na 3 miesiące oraz raportu końcowego z całej swojej działalności w terminie 1 miesiąca od momentu zakończenia Umowy na Roboty objęte projektem. Zamawiający zatwierdzać będzie wszelkie raporty i oceny przygotowane przez Wykonawcę. 8.W miejscach gdzie w ogłoszeniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dokumentacji technicznej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kolaki.pl oraz http://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach