Przetargi.pl
Dostawa koncentratora tlenu do zasilania centralnej instalacji tlenowej w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie

Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 18-300 Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II nr 3
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 2763608 , fax. 86 2712132
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.
  ul. Papieża Jana Pawła II nr 3
  18-300 Zambrów, woj. podlaskie
  tel. 86 2763608, fax. 86 2712132
  REGON: 45115333200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalzambrow.nowybip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa koncentratora tlenu do zasilania centralnej instalacji tlenowej w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: - dostawa koncentratora tlenu do zasilania centralnej instalacji tlenowej Szpitala o parametrach określonych w załączniku nr 2 SIWZ, jego instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu technicznego z zakresu obsługi. - wykonanie robót budowlanych adaptacji pomieszczenia, w którym będzie użytkowany dostarczony koncentrator w szczególności: a) wykonanie okładziny podłogowej z gresu, b) wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia w tym podłączenie do istniejących w pomieszczeniu rurociągów czerpni i wyrzutu powietrza c) wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu d) szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu pomieszczenia e) wymiana stolarki drzwiowej 3) Szczegółowy opis robót budowlanych zawarty jest w przedmiarach robót, stanowiących załącznik nr 8 i załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4000,00zł. (słownie:cztery tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalzambrow.nowybip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach