Przetargi.pl
Wykonanie placu (parkuru) do nauki jazdy konnej.

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej ogłasza przetarg

 • Adres: 33-335 Nawojowa, Podkamienne
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 500 538 788
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej
  Podkamienne 10
  33-335 Nawojowa, woj. małopolskie
  tel. 500 538 788
  REGON: 36123554500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pzaznawojowa.powiat.nowy-sacz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie placu (parkuru) do nauki jazdy konnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane mające na celu wykonanie placu (parkuru) do nauki jazdy konnej. I. Zakres przedmiotowych robót budowlanych obejmuje w szczególności: a) korytowanie i niwelowanie placu b) wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego c) wykonanie drenażu d) wykonanie ogrodzenia Lokalizacja inwestycji: działka ewid. nr 235/5 i 235/8 obręb Nawojowa. Teren, na którym prowadzone będą roboty budowlane jest terenem użytkowanym zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót z zachowaniem bezpieczeństwa osób znajdujących się w jego pobliżu. II. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ, na którą składają się: 1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) przedmiar robót, 3) rysunki poglądowe. Wskazane roboty budowlane mają być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. UWAGA: Przedmiar robót będący częścią Załącznika nr 1 do SIWZ stanowi jedynie materiał informacyjny co do rodzaju robót objętych niniejszym zamówieniem, zatem wykonawca nie może powoływać się na przedmiar jako podstawę wyceny oferty. Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia zostały zgłoszone do organu architektoniczno – budowlanego dla Powiatu Nowosądeckiego, który nie wniósł sprzeciwu w przedmiocie wykonania robót. UWAGA: Podane w dokumentacji technicznej, ewentualne znaki towarowe, patenty, pochodzenie, nazwy własne towarów lub ich producentów, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. III. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny. Jednakże w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający umożliwia dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia i jego otoczenia i zaleca szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją techniczną. Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca realizacji zamówienia, zobowiązani są zgłosić ten fakt do dnia 23.04.2019r. Dyrektorowi Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej – Panu Bartłomiejowi Krzeszowskiemu, pisemnie lub mailem (sekretariat@pzaznawojowa.pl). O terminie przeprowadzenia oględzin zainteresowani wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie lub mailem. IV. Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia wykonawca udzielił minimum 5 - letniej gwarancji jakości i rękojmi (uwaga: termin gwarancji jakości i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert – patrz pkt 19 SIWZ). V. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą od ceny całkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy. Ubezpieczenie (polisa OC) musi być ważne na dzień zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w ubezpieczenia OC. W przypadku, gdy polisa wygasa w trakcie trwania umowy na realizację zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia polisy lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą od ceny całkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy i przedłożenia Zamawiającemu kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Tym samym wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą od ceny całkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego przedłużenie polisy OC lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia, Zamawiający może rozwiązać umowę na realizację zamówienia. Wykonanie przedmiotu zamówienia przebiegać będzie zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233250-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Do oferty należy dołączyć dokument/-y wskazujący/-e, że osoba/-y podpisująca/-e ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest/są do tej czynności umocowana/-e, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. Jeżeli prawo do podpisania oferty nie będzie wynikać bezpośrednio z pełnomocnictwa albo innych dostępnych dla Zamawiającego dokumentów zamawiający dokona w pierwszej kolejności sprawdzenia prawa do podpisania oferty (reprezentowania wykonawcy) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku braku takiej informacji lub jakichkolwiek wątpliwości z nią związanych zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia stosownych pełnomocnictw. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do składania w imieniu wykonawcy oświadczeń woli i wiedzy oraz poświadczania za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii dokumentów składanych w postępowaniu. II. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta złożona przez spółkę cywilną traktowana jest jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu ocenia się łącznie w stosunku do wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. III. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 369). Formularz oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją o wykonawcach, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z tych wykonawców. IV. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. V. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach