Przetargi.pl
Budowa placu zabaw na Osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach

Urząd Gminy Brzeszcze ogłasza przetarg

 • Adres: 32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 327 728 500
 • Data zamieszczenia: 2019-03-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Brzeszcze
  ul. Kościelna 4
  32-620 Brzeszcze, woj. małopolskie
  tel. 327 728 500
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.brzeszcze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw na Osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane są roboty budowlane związane z budową placu zabaw na działce nr 661/53 na terenie osiedla Paderewskiego w Jawiszowicach zlokalizowanego pomiędzy blokami nr 5,6 oraz 7 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja – Poprawa jakości życia oraz integracja mieszkańców Osiedla Paderewskiego w Jawiszowicach poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury osiedlowej i komunikacyjnej - Budowa placu zabaw na Osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach. W zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia wyodrębnia się: 1. Wykonanie zagospodarowania terenu placu zabaw: a) demontaż 7 szt. urządzeń zabawowych: • huśtawka wahadłowa podwójna, • drabinka, • piaskownica, • bujak na sprężynie, • huśtawka wahadłowa pojedyncza, • ławka z oparciem 3 szt., • kosza na śmieci 1 szt., b) zakup, dostawa i montaż 12 szt. urządzeń zabawowych, c) elementy małej architektury, d) nawierzchnia bezpieczna pod urządzenia placu zabaw koloru czarnego z materiałów przepuszczalnych, układanych z mat gumowych 100cm x 150cm, amortyzujących upadek dzieci. Grubość mat gumowych wynosi 2,3cm, natomiast wysokość swobodnego upadku do 2,6m, e) powierzchnia terenu utwardzonego nawierzchnią absorbującą upadek koloru czarnego – 571,90m², f) powierzchnia całkowita placu zabaw – 796,5m², g) ogrodzenie dwóch części placu zabaw, ogrodzenie panelowe wys. 1,00m wraz z czterema furtkami, - 145,50mb, h) zabezpieczenie drzew na czas budowy – 4 szt. 2. Zakup, dostawa i montaż 12 urządzeń placu zabaw: 2.1. Etap I: Urządzenia placu zabaw dla dzieci młodszych wraz z elementami małej architektury: a) zjazd linowy – 1 szt. b) karuzela krater – 1 szt. c) huśtawka dwuosobowa siedziska płaskie – 1 szt. d) zestaw sprawnościowy – 1 szt. e) zestaw zabawowy – 1 szt. f) tablica z regulaminem – 2 szt. g) ławka z oparciem – 3 szt. h) kosz na śmieci – 2 szt UWAGA: Karuzela, huśtawka dwuosobowa siedziska płaskie, zestaw zabawowy, bujak na sprężynie dwuosobowy oraz bujak na sprężynie (uwzględniono w dokumentacji projektowej pod nr 7 Wykaz urządzeń) są urządzeniami będącymi w posiadaniu Zamawiającego, w ich wycenie należy uwzględnić tylko montaż. Urządzenia placu zabaw zostaną dostarczone w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 2.2. Etap II: Urządzenia placu zabaw dla dzieci starszych wraz z elementami małej architektury: a) zestaw zabawowy z piaskownicą – 1szt. b) bujak na sprężynie – 1szt. c) huśtawka dwuosobowa siedziska kubełkowe – 1szt. d) bujak na sprężynie dwuosobowy – 1 szt. e) zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 1 szt. f) karuzela talerzowa – 1szt. g) drabinka – 1szt. h) tablica z regulaminem – 2 szt. i) ławka z oparciem – 3 szt. j) kosz na śmieci – 2 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233250-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Wadium musi obejmować okres związania ofertą i musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty. 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy na swojej stronie internetowej http://www.brzeszcze.pl.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach