Przetargi.pl
Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Gmina Bukowno - Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6 261 830, , fax. 32 6 261 844
 • Data zamieszczenia: 2019-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bukowno - Urząd Miejski
  ul. Kolejowa 16
  32-332 Bukowno, woj. małopolskie
  tel. 32 6 261 830, , fax. 32 6 261 844
  REGON: 27625748100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umbukowno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: „Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - Frezowanie istniejących nawierzchni boiska - ok. 656 m2 - Montaż obrzeży trawnikowych 8x30 cm. – ok. 128 m - Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek na fundamentach betonowych – szt. 10 - Wykonanie podbudowy tłuczniowej – ok. 274 m2 - Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu – ok. 274 m2 - Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z malowaniem linii boisk – ok. 924 m2 - Ogrodzenie boiska siatką rozpięta na słupkach metalowych o wy. 4 m. – ok. 106 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233250-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 7.000,00 PLN (słownie:-siedem-tysięcy-złotych-00/100) Szczegóły wniesienia wadium określa siwz
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. Kalkulacja cenowa opracowana w oparciu o załączony przedmiar robót obejmująca koszt prac budowlanych z wyszczególnieniem kosztów wszystkich branż niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z harmonogramem rzeczowo- finansowym. 3. Pełnomocnictwo umocowujące do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentowania we właściwym rejestrze. 4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, w odniesieniu do określonego warunku udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy. 6. Pełnomocnictwa w przypadku składania oferty wspólnej, 7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Oryginał dokumentu należy złożyć w Kasie Urzędu Miejskiego w Bukownie. 8. Dokumenty podmiotów zagranicznych 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 9, 10, 11 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacanie podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 2) Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokumenty dotyczą, nie wydaje się dokumentów o których mowa w punkcie 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentowania, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z zastrzeżeniem terminów złożenia właściwych oświadczeń, odpowiadających terminom wymaganym przy wystawianiu określonego dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach