Przetargi.pl
Wykonanie operatów szacunkowych wyceny wartości gruntów komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, ustanowienia prawa służebności oraz opłaty adiacenckiej w 2010r.

Gmina Czeladź reprezentowana przez Burmistrza ogłasza przetarg

 • Adres: 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 7637923 , fax. 032 7633694
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czeladź reprezentowana przez Burmistrza
  ul. Katowicka 45 45
  41-250 Czeladź, woj. śląskie
  tel. 032 7637923, fax. 032 7633694
  REGON: 00051572100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czeladz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie operatów szacunkowych wyceny wartości gruntów komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, ustanowienia prawa służebności oraz opłaty adiacenckiej w 2010r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wycena wartości gruntów komunalnych w 2010 r. CPV 70332000-7 - usługi w zakresie nieruchomości innych niż mieszkalne. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych wyceny wartości gruntów komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, ustanowienia prawa służebności oraz opłaty adiacenckiej w 2010 r. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Realizacja zamówienia polega na wykonaniu n/w operatów szacunkowych: 1. 32 operatów szacunkowych wyceny wartości gruntu pojedynczej działki; 2. 10 operatów szacunkowych wyceny wartości gruntu dla działki przyległej; 3. wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości gruntów do aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste: - wykonanie 2 operatów dla dwóch działek pojedynczych wraz z ceną jednostkową działki przyległej - łącznie 41 działek przyległych; 4. 28 operatów szacunkowych wyceny wartości gruntu ustalającego opłatę za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności; 5. 25 operatów szacunkowych wyceny wartości gruntu dla ustanowienia prawa służebności; 6. 5 operatów szacunkowych wyceny wartości gruntu ustalającego opłatę adiacencką z tytułu scaleń i podziałów lub budowy urządzeń infrastruktury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 703320007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czeladz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach