Przetargi.pl
Kanalizacja sanitarna w Przymiłowicach, Gmina Olsztyn - I Etap

Gmina Olsztyn ogłasza przetarg

 • Adres: 42-256 Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3285077 , fax. 023 3285057
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olsztyn
  Plac Piłsudskiego 10 10
  42-256 Olsztyn, woj. śląskie
  tel. 034 3285077, fax. 023 3285057
  REGON: 00054718700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kanalizacja sanitarna w Przymiłowicach, Gmina Olsztyn - I Etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Kanalizacja sanitarna w Przymiłowicach, Gmina Olsztyn - I Etap. 2.2. Inwestycja polega na budowie systemu kanalizacyjnego składającego się z: Sieć kanalizacyjna grawitacyjna - kanał z rur PCV litych ? 200 mm x 5,9 mm- 318,0 mb - kanał z rur kamionkowych ? 200 mm kielichowych systemu F - 1611,5 mb - kanał z rur kamionkowych ? 200 mm przeciskowych V4A typ 1 - 235,5 mb - studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych ?1200 mm- 41 szt, - studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PE ? 1000 mm- 14 szt, Przepompownie z rurociągami tłocznymi - rurociąg z rur PE 160x9,5 mm, SDR-17,6 PE100 łączony elektrooporowo - 85,0 m - rurociąg z rur PE 125x7,4 mm, SDR -17,6 PE100 łączony elektrooporowo - 700,00 m (w tym 2 odcinki z rur przewiertowych z warstwą ochronną (PE 100 RC) PE 125x 7,4 mm, SDR -17,6 - 120,0m i 68,0 mb łączone doczołowo) - kanał grawitacyjny z rur PCV litych 200 mm x5,9 mm - 6,0 m - przepompownie z nadbudową kontenerową z wyposażeniem - 2 kpl. - agregaty prądotwórcze (9,6 KW i 5,6 KW) - 2 kpl - zagospodarowanie terenów przepompowni (ogrodzenie, utwardzenie terenu i wjazdów, przyłącza wody i przyłącza elektryczne) - 2 kpl. - studzienki pomiarowo - spustowe ? 1500 mm bet. na terenie przepompowni - 2 szt., - studzienka kontrolna ?1000 bet. na trasie rurociągu tłocznego - 1 szt., - studzienki rozprężne PE z dnem kulistym ?1000 - 2 szt., Przyłącza kanalizacyjne - przyłącza do działek zabudowanych - 71 szt. (1090,0 mb) - w tym 1041,0 m z rur kamionkowych przewiertowych Creadig dn150 - przyłącza do działek niezabudowanych - 33 szt., (165,0 mb z rur PCV litych ?160x4,7) - studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych ? 1000 mm - 65 szt, - przepompownie przydomowe (4 kpl) + studnie rozprężne na przyłączach PE ? 600 (3 szt.) + kanał tłoczny PE ? 50 x 2,9 L = 32,0 m Przyłącza nieobjęte przedmiotem zamówienia: - długość przyłączy do działek zabudowanych (niekwalifikowana) - 1434,00mb - ilość studzienek rewizyjnych ? 1.0 m (na przyłączach niekwalifikowanych) - 4 szt. - ilość studzienek inspekcyjnych ? 425 mm (na przyłączach niekwalifikowanych)- 58 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). 8.2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a, oraz art. 46 ust. 5 ustawy pzp. 8.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: PKO BP II Oddział w Częstochowie nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 16, a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 8.4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego zaksięguje, przelew na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 8.5. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 8.6. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1 - 4 pzp. z zastrzeżeniem ust. 4a pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 , lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.7. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olsztyn.bip.jur.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach