Przetargi.pl
Wykonanie wycen i podziałów nieruchomości z podziałem na 4 zadania: Zadanie 1 - Wykonanie podziałów 53 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogę publiczną - ulica Wincentego Witosa, Zadanie 2 - Wykonanie wycen 13 nieruchomości, Zadanie 3 - Wykonanie wycen 23 nieruchomości, Zadanie 4 - Wykonanie wycen 39 nieruchomości.

Miasto Rybnik ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4223011 , fax. 032 4224124
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rybnik
  ul. B. Chrobrego 2 2
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 032 4223011, fax. 032 4224124
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wycen i podziałów nieruchomości z podziałem na 4 zadania: Zadanie 1 - Wykonanie podziałów 53 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogę publiczną - ulica Wincentego Witosa, Zadanie 2 - Wykonanie wycen 13 nieruchomości, Zadanie 3 - Wykonanie wycen 23 nieruchomości, Zadanie 4 - Wykonanie wycen 39 nieruchomości.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie wycen i podziałów nieruchomości z podziałem na 4 zadania: Zadanie 1: Wykonanie podziałów 53 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogę publiczną - ulica Wincentego Witosa, wg wykazu nr 1, w trybie art. 96 ust. 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 73 ust. 3a ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną; w zakresie podziału mieści się wykonanie projektu podziału, wykazu synchronizacyjnego - jeżeli w księdze wieczystej dzielona nieruchomość posiada inne oznaczenie i inną powierzchnię niż w ewidencji gruntów i budynków; w ofercie należy uwzględnić możliwość przeprowadzenia rozgraniczeń podczas wykonywania podziałów; jeżeli w trakcie pomiarów okaże się, że podział jest niezasadny, wówczas dopuszcza się możliwość udzielenia zlecenia zastępczego. Zadanie 2: Wykonanie wycen 13 nieruchomości, wg wykazu nr 2, w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z realizacją inwestycji drogowej, pn,: Przebudowa ul. Zwycięstwa na odcinku od ogródków działkowych do skrzyżowania z ul. Tkoczów, przysługującego dotychczasowym właścicielom, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. Zadanie 3: Wykonanie wycen 23 nieruchomości, wg wykazu nr 3, w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z realizacją inwestycji drogowej, pn.: Budowa drogi śródmiejskiej na odcinku od zaprojektowanego Węzła Śródmiejskiego w ciągu Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna do skrzyżowania z ul. Obwiednia Południowa, przysługującego dotychczasowym właścicielom, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. Zadanie 4: Wykonanie wycen 39 nieruchomości (wg wykazu nr 4 w załączniku nr 1) w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z realizacją inwestycji drogowej, pn.: Budowa drogi - łącznika od ulicy Harcerskiej do ulicy Świerklańskiej wraz z budową chodnika na ulicy Świerklańskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kowalczyka do Brzezin Miejskich, przysługującego dotychczasowym właścicielom, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 703320007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: TERMIN
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.rybnik.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach