Przetargi.pl
Utrzymanie i zarządzanie dwoma szaletami miejskimi położonymi: - w Rudzie Śląskiej Kochłowicach przy ul. Oświęcimskiej - w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu przy ul. Pokoju-Chorzowskiej

Miasto Ruda Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2486281 do 9; 2449094 , fax. 032 248 7348
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ruda Śląska
  Plac Jana Pawła II 6 6
  41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 032 2486281 do 9; 2449094, fax. 032 248 7348
  REGON: 00051584000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudaslaska.bip.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie i zarządzanie dwoma szaletami miejskimi położonymi: - w Rudzie Śląskiej Kochłowicach przy ul. Oświęcimskiej - w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu przy ul. Pokoju-Chorzowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1.1. Bieżące utrzymanie: 1. Codzienne udostępnianie dla mieszkańców wraz ze stałą obsługą szaletów, przez 1 osobę (pracownika) w każdym szalecie, dozorującą i utrzymującą czystość każdego szaletu w godz. od 800 do 2000 (od 1 kwietnia do 1 listopada) oraz w godz. od 800 do 1800 (od 2 listopada do 31 marca). W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego dopuszcza się wprowadzenie zmiany godzin udostępnienia szaletów, w szczególności w dni świąteczne, sylwester, wigilię oraz w przypadku prowadzonych prac remontowych np. malowanie oraz w innych przypadkach. 2. Otwieranie i zamykanie szaletów oraz bramy ogrodzenia szaletu w dz. Nowy Bytom. 3. Utrzymanie w należytej czystości i porządku pomieszczeń oraz wyposażenia w szaletach, a w szczególności: a) codzienne mycie urządzeń sanitarnych (muszli klozetowych, desek sedesowych, spłuczek, pisuarów, umywalek, baterii ) i powierzchni podłogowych z zastosowaniem odpowiednich środków dezynfekujących, b) systematyczne mycie płytek ściennych, okien, drzwi, luster, ścianek działowych, kontaktów, uchwytów dla niepełnosprawnych, dozowników na ręczniki papierowe, dozowników mydła w płynie, koszy na odpady, lamp, zadaszeń nad wejściem do szaletów i pozostałych elementów wyposażenia obiektów. 4. Zapewnienie bieżące w sposób ciągły w obiektach środków higienicznych (m.in. papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła), środków czyszczących (m.in. proszków, płynów, środków dezynfekcyjnych), środków zapachowych (m. in. żele do WC, kostki zapachowe, odświeżacze powietrza, np. do kontaktu itp.) oraz materiałów pierwszej pomocy w apteczkach. 4.1.Zapewnienie w szaletach materiałów i sprzętu do sprzątania pomieszczeń szaletów oraz terenu objętego utrzymaniem (ścierki, szczotki, wiadra, mopy, miotły, worki, grabie itp.) 5. Stosowanie się do zaleceń podmiotów kontrolujących. 6. Zamiatanie chodników w obrębie szaletów oraz chodników przyległych do szaletów, tj. do terenu zieleni (trawnika) przy szalecie w Kochłowicach oraz do ogrodzenia szaletu w Nowym Bytomiu, łącznie z odchwaszczaniem (usuwaniem traw i chwastów, mchu z nawierzchni oraz krawężnika w przypadku ich zarastania) - 2 razy w tygodniu (w każdy poniedziałek i czwartek) oraz codzienne zbieranie nieczystości w okresie bezśnieżnym, zgodnie z załącznikiem Nr 7A i 7B. 7. Zimowe utrzymanie chodników w obrębie szaletów oraz chodników przyległych do szaletów, tj. do terenu zieleni (trawnika) przy szalecie w Kochłowicach oraz do ogrodzenia szaletu w Nowym Bytomiu - odśnieżanie i posypywanie piaskiem (na bieżąco wg potrzeb), zgodnie z załącznikiem Nr 7A i 7B . 8. Koszenie trawnika przyległego do szaletu w Kochłowicach i trawnika wokół szaletu w Nowym Bytomiu, wygrabianie skoszonej trawy w ciągu trzech dni od skoszenia wraz z wywozem do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Prace wykonywać jednokrotnie w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień oraz dodatkowo w miarę potrzeb, zgodnie z załącznikiem Nr 7A i 7B. 9. Wygrabianie liści z trawnika przy szaletach na bieżąco w miarę potrzeb w okresie jesiennym i wiosennym wraz z wywozem do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (w miesiącach: październiku, listopadzie, marcu i/lub kwietniku), zgodnie z załącznikiem Nr 7A i 7B. 10. Usuwanie odpadów z szaletów i z terenu objętego utrzymaniem, celem zapewnienia utrzymania czystości i porządku. Niedopuszczalne jest zaleganie odpadów, w tym odpadów zgromadzonych w workach. 11. Złożenie do Zamawiającego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zadeklarowanie pojemników o pojemności dostosowanej do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany jest również do zawarcia umowy z przedsiębiorcą na odbiór odpadów pochodzących z prowadzonej działalności. 12. Pielęgnacja krzewostanu (żywopłotów/skupin krzewów) - cięcia formujące, odmłodzenie starych żywopłotów/skupin krzewów łącznie z wywozem pociętych gałęzi do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jednokrotnie w miesiącach: czerwiec, sierpień oraz dodatkowo w razie potrzeby o pow. 89 m2. 13. Pielęgnacja drzewostanu, tj. cięcia sanitarne i formujące w koronach drzew, wycinka drzew w oparciu o uzyskane pozwolenie wraz z usunięciem korzeni (na głębokość 20 cm) i zasypaniem dołu ziemią oraz wykonanie nasadzeń uzupełniających jedna sadzonka za jedno drzewo (w razie zaistniałej potrzeby), usuwanie drzewpowalonych, odrostów przy drzewach, łącznie z wywozem pociętych gałęzi, pni do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów lub zagospodarowanie we własnym zakresie. 14. Udrażnianie i uszczelnianie przyłączy i instalacji wewnętrznej sanitarnej i wodnej. 15. Niedopuszczenie do zamarznięcia instalacji wodnej i kanalizacyjnej. 16. Bieżące udrażnianie, oczyszczanie rynien i rur spustowych. 17. Usuwanie skutków aktów wandalizmu w szaletach oraz na terenie objętym utrzymaniem. 18. Bieżące utrzymywanie w czystości, konserwacja, a w razie potrzeby wymiana na nowe (w przypadku braku, zniszczenia lub nieestetycznego wyglądu) istniejących oznaczeń informacyjnych na szalecie w Nowym Bytomiu (czarne lub niebieskie litery na białym tle, wymiary 90 cm x 70 cm - 1 szt. oraz 50 cm x 50 cm - 1 szt. z PCV oraz 4 szt. W centralnych punktach dzielnicy Nowy Bytom, tj. przy ul. Niedurnego (przystanek tramwajowy), na skrzyżowaniu (wysepka), przy ul. Czarnoleśnej naprzeciw Auto-Moto, przy ul. Chorzowskiej obok kiosku (białe tło - WC czarne; brązowe tło - strzałka biała), wymiary 35 cm x 70 cm), z blachy ocynkowanej 1,5 mm powlekanej folią odblaskową) - zgodnie z Załącznikiem Nr 7C (pkt a, b) 19. Bieżące utrzymywanie w czystości, konserwacja, a w razie potrzeby wymiana na nowe (w przypadku braku, zniszczenia lub nieestetycznego wyglądu) istniejących oznaczeń informacyjnych z PCV nakierowujących użytkowników do właściwych wejść szaletów w Nowym Bytomiu i w Kochłowicach, wymiary 15 cm x 15 cm - w ilości (szacunkowo 20 szt.), wg wzorów określonych w Załączniku Nr 7 C (pkt c) 20. Wykonanie w razie potrzeby (w przypadku zniszczeń, braku lub nieestetycznego wyglądu) oznaczeń - naklejek opisujących godziny otwarcia szaletu w Rudzie Śląskiej Kochłowicach o wymiarach 30 cm x 30 cm wg wzoru określonego w Załączniku Nr 7C (pkt a). Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmiany co do oznaczenia szaletów. 21. Wymiana w miarę potrzeb na nowe o takim samym standardzie lub podwyższonym uszkodzonych, zdewastowanych, skradzionych, brakujących lub nieestetycznych urządzeń sanitarnych (m.in. spłuczek, sedesów, umywalek, muszli, pisuarów, baterii umywalkowych, zmywakowych, koszy na odpady, luster, urządzeń do podgrzewania wody, suszarek do rąk) oraz urządzeń higienicznych (m.in. dozowników mydła, dozowników na ręczniki papierowe, uchwytów i pojemników do papieru toaletowego, szczotek WC (co najmniej 2x/ w roku), wentylatorów wyciągowych, wieszaków na ubrania), a także innych urządzeń wg poleceń Zamawiającego. 1.2 Zarządzanie szaletami: 1. Zawieranie umów z dysponentami instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej na dostawę mediów i warunków korzystania z nich wraz z prowadzeniem rozliczeń finansowych w tym zakresie (opłacanie kosztów zużycia wody, energii, kosztów związanych z ogrzewaniem pomieszczeń szaletów). 2. Prowadzenie inwentaryzacji szaletów, tj. spisu wyposażenia obiektów - 1 raz w czasie trwania umowy, tj. od 01.06.2017 r. do 30.06.2017 r. Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym termin wspólnego przeprowadzenia inwentaryzacji szaletów. 3. Utrzymanie stanu ilościowego wyposażenia szaletów, zgodnie z inwentaryzacją obiektów, wyposażenia będącego w przechowaniu, utrzymanie wyposażenia w należytego stanie technicznym i estetycznym oraz ponoszenie wszelkich kosztów spowodowanych dewastacją i kradzieżą wyposażenia szaletów przez osoby trzecie. 4. Systematyczne prowadzenie książki obiektu budowlanego, tj. odrębnie dla każdego szaletu, zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134). Wykonawca (zarządca) zgodnie z ww. przepisami jest zobowiązany do prowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego, co najmniej raz w roku oraz okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Terminy przeprowadzenia kontroli jednorocznej: do 31.12.2016, do 31.12.2017 r., do 31.12.2018 r. Terminy przeprowadzenia kontroli pięcioletniej: zgodnie z książką obiektu budowlanego kontrola była prowadzona w 2014 roku, zatem ostateczny termin jej wykonania przypada na rok 2019 (czyli po zakończeniu obowiązywania umowy), chyba że Zamawiający poleci jej przeprowadzenie Wykonawcy w terminie wcześniejszym w trakcie obowiązywania umowy. 6. Zakup wymaganych urządzeń, materiałów i wyposażenia szaletów (np. mebli),w celu poprawy estetyki szaletów, zgodnie z poleceniem Zamawiającego. 5. Utrzymywanie obiektów i urządzeń w stanie niepogorszonym. 1.3. Prace remontowo - naprawcze: 1. Bieżące wykonanie napraw eksploatacyjno - konserwacyjnych, a w szczególności: a) naprawa stolarki okiennej i drzwiowej łącznie z robotami ślusarskimi (m. in. naprawą zamków), uzupełnianie szyb w stolarce okiennej i drzwiowej oraz malowanie urządzeń stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana w razie uszkodzeń i dewastacji, b) naprawa urządzeń sanitarnych (m.in. spłuczek, sedesów, muszli, umywalek, pisuarów), c) naprawa urządzeń higienicznych (m.in. dozowników mydła, dozowników na ręczniki, wentylatorów wyciągowych, uchwytów i pojemników do papieru, itp. ), d) naprawa baterii umywalkowych, zmywakowych, e) systematyczna konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej (m.in. naprawa lub wymiana urządzeń grzewczych i elektrycznych, utrzymanie w czystości źródeł światła, wymiana niesprawnych żarówek, wymiana uszkodzonych zabezpieczeń, naprawa gniazd, wymiana lub uzupełnienie opraw oświetleniowych, bieżące usuwanie usterek, wykonywanie okresowych przeglądów i badań), f) systematyczna konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej (m.in. uszczelnianie zaworów, udrażnianie), g) systematyczna konserwacja pokrycia dachowego (m.in. naprawy dekarskie, likwidacja przecieków pokrycia dachowego, naprawy, wymiana lub uzupełnianie brakujących lub uszkodzonych rur spustowych, rynien oraz innych obróbek blacharskich), h) uzupełnianie ubytków płytek ceramicznych ściennych i podłogowych, ubytków w tynku, i) bieżące usuwanie graffiti (napisów) na obiektach środkami przeznaczonymi do ich usuwania lub przez zamalowywanie napisów na tynkach zewnętrznych szaletów przy plusowych temperaturach w dzień i w nocy, j) likwidacja zacieków, k) naprawa w razie potrzeby- przyłącza elektroenergetycznego, l) naprawa zadaszeń nad wejściem do szaletu lub wymiana na nowy w przypadku dewastacji, m) naprawa w razie potrzeby instalacji wodnej i kanalizacyjnej, w tym przyłącza, n) naprawy uszkodzeń i ubytków w nawierzchni chodników oraz dojść do szaletów (z wyłączeniem chodników przyległych, zlokalizowanych w pasie drogowym). 2. Wykonanie prac remontowych w szaletach, a w szczególności: a) malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi akrylowymi pastelowymi wraz z uzupełnieniem ewentualnych ubytków w tynku i zeskrobaniem i zmyciem starej farby - wg kolorystyki uzgodnionej z Zamawiającym (3 razy w trakcie trwania umowy, tj. od 01.08.2016 r. do 31.08.2016 r., od 01.08.2017 r. do 31.08.2017 r. oraz od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r.). b) malowanie stolarki okiennej (nie dot. okien z PCV) i drzwiowej (nie dot. aluminiowych drzwi) farbami olejnymi matowymi (1 raz w okresie trwania umowy wraz z uzupełnieniem ewentualnych ubytków w stolarce, zeskrobaniem, zeszlifowaniem i zmyciem starej farby (np. złuszczonej, spękanej, z zaciekami), tj. od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r.) -wg kolorystyki uzgodnionej z Zamawiającym, c) malowanie elewacji zewnętrznej szaletów wraz z opisem szaletów farbami emulsyjnymi zewnętrznymi oraz podbitki drewnianej farbami do drewna wraz z uzupełnieniem ewentualnych ubytków w tynku, zeskrobaniem i zmyciem starej farby (np. złuszczonej, spękanej, z zaciekami) (1 raz w okresie trwania umowy, tj. od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r.) - wg kolorystyki uzgodnionej z Zamawiającym z tym, że w szalecie w Rudzie Śląskiej Kochłowicach cokoły i attyki winny być w kolorze ciemno ceglastym a pozostała część elewacji w kolorze ciemno oliwkowym, d) malowanie rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich (nie dot. PCV), elementów metalowych, krat itp. farbą olejną (matową) wraz ze zeskrobaniem, zeszlifowaniemi zmyciem starej farby (np. złuszczonej, spękanej, z zaciekami) (1 raz w okresie trwania umowy, tj. od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r.) - wg kolorystyki uzgodnionej z Zamawiającym, z tym że w szalecie w Kochłowicach winny być w kolorze ciemnego brązu, e) Skucie spękanej nawierzchni betonowej chodnika (dojścia do szaletu wraz ze stopniem) oraz ułożenie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej (kształtki) o pow. ok. 4 m2 na podbudowie cementowo-piaskowej w szalecie w Nowym Bytomiu przy ul. Chorzowskiej-Pokoju w terminie do 30.06.2016 r. 1.4. Zamawiający w uzasadnionych okolicznościach dopuszcza możliwość zmiany terminów czynności bieżącego utrzymania, zarządzania oraz prac remontowo-naprawczych, o których mowa w pkt 1.1, 1.2, 1.3 za zgodą Zamawiającego na podstawie spisanego protokołu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 703320007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych). 1.1. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: ING Bank Śląski S.A. Oddział Ruda Śląska nr: 71105012141000001001090628 Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.6. lit. a niniejszego rozdziału SIWZ. 2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zatrudnienie na umowę o pracę
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rudaslaska.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach