Przetargi.pl
Dostawa soczewek kontaktowych korekcyjnych i opatrunkowych

Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3581460, 3581200, 3581332 , fax. 32 2518437, 32 35 8 432
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Ceglana 35 35
  40-514 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3581460, 3581200, 3581332, fax. 32 2518437, 32 35 8 432
  REGON: 00132576700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa soczewek kontaktowych korekcyjnych i opatrunkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 - Soczewki korekcyjne jednodniowe Część 2 - Soczewki korekcyjno opatrunkowe miesięcznej wymiany Część 3- Soczewki korekcyjne miesięcznej wymiany silikonowo-hydrożelowe Część 4 - Soczewki korekcyjno opatrunkowe miesięcznej wymiany hydrożelowe Część 5 - Soczewki korekcyjno opatrunkowe niejonowe miesięcznej wymiany silikonowo-hydrożelowe Część 6 - Soczewki korekcyjne miesięcznej wymiany multifocal Część 7 - Soczewki opatrunkowe hydrożelowe Część 8 - Soczewki korekcyjne miesięcznej wymiany Część 9 - Soczewki korekcyjne miesięcznej wymiany toryczne silikonowo hydrożelowe Część 10 -Soczewki korekcyjne rocznej wymiany Część 11 - Soczewki korekcyjne rocznej wymiany toryczne Część 12 - Soczewki opatrunkowe miesięcznej wymiany do całodobowego noszenia silikonowo - hydrożelowe Część 13 -Soczewki protetyczne stenopeiczne korekcyjne rocznej wymiany Część 14 - Soczewki obturacyjne rocznej wymiany Część 15 - Soczewki opatrunkowe miesięcznej wymiany Część 16 - Soczewki opatrunkowe miesięcznej wymiany do całodobowego noszenia Część 17 - Soczewki opatrunkowe hydrożelowe Część 18 - Płyny do soczewek kontaktowych Część 19 - Płyny do soczewek kontaktowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 337310003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.klinika.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach