Przetargi.pl
Świadczenie usługi całodobowego pogotowia awaryjnego w zakresie wewnętrznych instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla budynków Gminy Piekary Śląskie i wspólnot mieszkaniowych administrowa-nych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Żwirki 23
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2872981 , fax. 032 2872241
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Żwirki 23 23
  41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 032 2872981, fax. 032 2872241
  REGON: 27104905100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.piekary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi całodobowego pogotowia awaryjnego w zakresie wewnętrznych instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla budynków Gminy Piekary Śląskie i wspólnot mieszkaniowych administrowa-nych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowego pogotowia awaryjnego w zakresie wyszczególnionym w wykazie czynności, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej spe-cyfikacji, dla budynków Gminy Piekary Śląskie i wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. 2. Sposób świadczenia usługi całodobowego pogotowia awaryjnego: a) jako awarię należy rozumieć nagłe, nieprzewidziane wystąpienie niesprawności instalacji lub innego trwałego elementu budynku powodujące zagrożenie zdrowia lub życia ludzkiego, uszkodze-nie mienia. b) jako zagrożenie należy rozumieć sytuację, w której występują ewidentne przesłanki (iskrzenie, przecieki, miejscowe osłabienie materiałów, itp.) wskazujące na możliwość wystąpienia awarii. 3. Czynności całodobowego pogotowia awaryjnego polegają na przyjęciu zgłoszenia o awarii, usta-leniu przyczyny, zabezpieczeniu skutków awarii, określeniu zakresu rzeczowego do usunięcia awarii i usunięciu awarii, bądź usunięciu zagrożenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 500000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Cena wykorzystanego materiału
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm.piekary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach