Przetargi.pl
„Wykonanie ogrodzenia boiska, utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej przy budynku, piłkochwytów i ławek na boisku w Brzezinkach”

Urząd Gminy Masłów ogłasza przetarg

 • Adres: 26001 Masłów, Masłów Pierwszy, ul. Spokojna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 311 00 60 , fax. 41 311 00 61
 • Data zamieszczenia: 2018-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Masłów
  Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2
  26001 Masłów, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 311 00 60, fax. 41 311 00 61
  REGON: 29101030000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie ogrodzenia boiska, utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej przy budynku, piłkochwytów i ławek na boisku w Brzezinkach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie elementów związanych z komunikacją oraz wyposażeniem boiska w Brzezinkach. Zakres robót: • Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej przy istniejącym budynku zaplecza boiska na potrzeby miejsc postojowych ok. 100 m2. • Remont z przebudową istniejącego przepustu wjazdu na posesję przy budynku zaplecza boiska od pętli. • Wykonanie systemowego ogrodzenia (wg projektu) 3 furtkami i bramą przesuwną we wskazanych lokalizacjach (całość ok. 200 m.b.). • Remont istniejącego ogrodzenia boiska piłkarskiego (usunięcie rdzy słupów wraz z przemalowaniem + nowa siatka ogrodzeniowa) - od drogi powiatowej. • Montaż furtki w istniejącym ogrodzeniu boiska piłkarskiego wraz z wykonaniem dojścia od strony drogi lokalnej – od drogi powiatowej. • Przeniesienie we wskazane miejsce istniejących boksów gospodarzy i gości wraz z ich remontem (usunięcie rdzy wraz z przemalowaniem). • Montaż 2 kompletnych systemowych piłko-chwytów o wys. do 6 m.b. i długości po ok. 40 m.b. każdy we wskazanych lokalizacjach. • Montaż 40 szt. ławek wzdłuż całego boiska piłkarskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 groszy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Dołączenie druku do oferty nie zwalnia od złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ofertach złożonych w postępowaniu. 2. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a do SIWZ). 3. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach