Przetargi.pl
Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych ZDP Poznań

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61851 Poznań, ul. Zielona
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 593 430 , fax. 618 593 429
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
  ul. Zielona 8
  61851 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 593 430, fax. 618 593 429
  REGON: 63128108000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdp.poznan.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych ZDP Poznań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych ZDP Poznań . 2. Zamówienie podzielone jest na 3 części: 1) Zadanie I - Drogi powiatowe na terenie gmin: Czerwonak, Kostrzyn, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz, 2) Zadanie II - Drogi powiatowe na terenie gmin: Kleszczewo, Kórnik , Mosina, Stęszew 3) Zadanie III - Drogi powiatowe na terenie gmin: Buk, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 1) Zakres robót objętych zamówieniem dla zadania I W skład zamówienia wchodzą roboty związane z malowaniem cienkowarstwowym linii segregacyjnych , krawędziowych , poprzecznych na przejściach dla pieszych i innych znaków w ilości szacunkowej 18 403,00 m2 , oznakowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych w ilości szacunkowej 60,00m2 oraz starcie zbędnych znaków oznakowania poziomego w ilości szacunkowej 70,00m2: na terenie gmin Czerwonak, Kostrzyn, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz. 2) Zakres robót objętych zamówieniem dla zadania II W skład zamówienia wchodzą roboty związane z malowaniem cienkowarstwowym linii segregacyjnych , krawędziowych , poprzecznych na przejściach dla pieszych i innych znaków w ilości szacunkowej 15 576,24 m2 , oraz starcie zbędnych znaków oznakowania poziomego w ilości szacunkowej 70,00m2: na terenie gmin Kleszczewo, Kórnik, Mosina, Stęszew. 3) Zakres robót objętych zamówieniem dla zadania III W skład zamówienia wchodzą roboty związane z malowaniem cienkowarstwowym linii segregacyjnych , krawędziowych , poprzecznych na przejściach dla pieszych i innych znaków w ilości szacunkowej 17 835,25 m2 , powierzchnie przejazdu dla rowerzystów – kolor czerwony w ilości szacunkowej 344,500m2 , oznakowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych w ilości szacunkowej 80,00m2 oraz starcie zbędnych znaków oznakowania poziomego w ilości szacunkowej 70,00m2: na terenie gmin Buk, Dopiewo, Rokietnica, Suchy Las , Tarnowo Podgórne. 4. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca w trakcie realizacji robót związanych z odnową oraz wykonaniem nowych znaków drogowych poziomych wykona m.in. następujące czynności: a) oczyszczenie nawierzchni w obrębie malowanego pasa z pyłu, kurzu, piasku, olejów i innych zanieczyszczeń b) przedznakowanie w miejscach, gdzie dotychczasowe oznakowanie jest niewidoczne lub w miejscach, gdzie zaprojektowano nowe oznakowanie poziome c) usuwanie elementów dotychczasowego oznakowania w miejscach zmian organizacji ruchu d) odnowienie znaków poziomych farbami do znakowania trwałego e) narzucenie pod ciśnieniem na farbę kulek szklanych f) ochrona malowanych miejsc przed zniszczeniem g) pobranie na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) próbek h) zakup materiałów do znakowania poziomego nawierzchni dróg i) transport materiałów i sprzętu w miejsce wykonania odnowy znaków poziomych j) oznakowanie prowadzonych robót k) przechowanie do czasu upływu okresu rękojmi pobranych próbek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316213-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: Zadanie I – 3 000,00zł , Zadanie II – 3 000,00zł , Zadanie III – 3 000,00zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 1) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Poznaniu Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004; Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą w formie umożliwiającej Zamawiającemu zwrot dokumentu bez konieczności rozszycia oferty. 8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych ZDP Poznań”. Oznaczenie sprawy: ZDP.WO.261.5.20/18.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem 1A do SIWZ; 2) Zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowiące załącznik 1C do SIWZ, jeśli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów. 3) Pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w rozdz. XI pkt 12 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach