Przetargi.pl
Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych ZDP Poznań

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-851 Poznań, ul. Zielona
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 593 430 , fax. 618 593 429
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
  ul. Zielona 8
  61-851 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 593 430, fax. 618 593 429
  REGON: 63128108000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zdp.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych ZDP Poznań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. 2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45316213 -1 – Oznakowanie drogowe 3. Niniejsze zamówienie dotyczy prowadzenia robót związanych z remontem (odnowieniem) oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej, w celu odnowienia linii i znaków poziomych zatartych, zniszczonych lub niewidocznych oraz wykonania nowego oznakowania. 4. Wymagania techniczne wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia określone zostały w SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH zawartych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących załącznik nr 6. 5. Zakres zamówienia: Zamówienie podzielono na 3 zadania Zadanie I - teren gmin: Czerwonak , Kostrzyn, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz Zadanie II - teren gmin: Kleszczewo, Kórnik , Mosina, Stęszew Zadanie III - teren gmin: Buk, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne 1) Zakres robót objętych zamówieniem dla zadania I W skład zamówienia wchodzą roboty związane z malowaniem cienkowarstwowym linii segregacyjnych , krawędziowych , poprzecznych na przejściach dla pieszych i innych znaków w ilości szacunkowej 17 787,300 m2, starcie zbędnych znaków oznakowania poziomego w ilości szacunkowej 100,00m2: na terenie gmin Czerwonak, Kostrzyn, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz. 2) Zakres robót objętych zamówieniem dla zadania II W skład zamówienia wchodzą roboty związane z malowaniem cienkowarstwowym linii segregacyjnych , krawędziowych , poprzecznych na przejściach dla pieszych i innych znaków w ilości szacunkowej 15 445,640 m2 , oraz starcie zbędnych znaków oznakowania poziomego w ilości szacunkowej 100,00m2: na terenie gmin Kleszczewo, Kórnik, Mosina, Stęszew. 3) Zakres robót objętych zamówieniem dla zadania III W skład zamówienia wchodzą roboty związane z malowaniem cienkowarstwowym linii segregacyjnych , krawędziowych , poprzecznych na przejściach dla pieszych i innych znaków w ilości szacunkowej 18 474,080 m2 , powierzchnie przejazdu dla rowerzystów – kolor czerwony w ilości szacunkowej 1 208,490m2 oraz starcie zbędnych znaków oznakowania poziomego w ilości szacunkowej 100,00m2: na terenie gmin Buk, Dopiewo, Rokietnica, Suchy Las , Tarnowo Podgórne. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie zadania. Na każde z zadań, na które Wykonawca złoży ofertę, musi posiadać osobny zestaw sprzętu, aby możliwa była jednoczesna realizacja działań na poszczególnych zadaniach. 6. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia: Wykonawca w trakcie realizacji robót związanych z odnową oraz wykonaniem nowych znaków drogowych poziomych wykona m.in. następujące czynności: a) oczyszczenie nawierzchni w obrębie malowanego pasa z pyłu, kurzu, piasku, olejów i innych zanieczyszczeń; b) przedznakowanie w miejscach, gdzie dotychczasowe oznakowanie jest niewidoczne lub w miejscach, gdzie zaprojektowano nowe oznakowanie poziome; c) usuwanie elementów dotychczasowego oznakowania w miejscach zmian organizacji ruchu; d) odnowienie znaków poziomych farbami do znakowania trwałego; e) narzucenie pod ciśnieniem na farbę kulek szklanych; f) ochrona malowanych miejsc przed zniszczeniem; g) pobranie na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) próbek; h) zakup materiałów do znakowania poziomego nawierzchni dróg; i) transport materiałów i sprzętu w miejsce wykonania odnowy znaków poziomych; j) oznakowanie prowadzonych robót; k) przechowanie do czasu upływu okresu rękojmi pobranych próbek. 7. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać wizji lokalnej w terenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316213-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy stanowiący załącznik 1 do SIWZ , formularz cenowy stanowiący załącznik 1A -1C zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowiące załącznik 4 do SIWZ, jeśli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów; pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w rozdz. XI pkt 9 SIWZ. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach