Przetargi.pl
Dostawa leków

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 62840 Koźminek, Sokołówka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7637013 w, 21 , fax. 627 637 216
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Sokołówka 1
  62840 Koźminek, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7637013 w, 21, fax. 627 637 216
  REGON: 91689700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolowka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  sukcesywna dostawa leków do działu farmacji szpitalnej w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: wykonawca powinien posiadać zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie działalności w zakresie przedmiotu zamówienia w tym na leki psychotropowe

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach