Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Zamkowej w Jarocinie wraz z przebudową istniejących miejsc postojowych oraz budową nowych miejsc postojowych

Gmina Jarocin ogłasza przetarg

 • Adres: 63200 Jarocin, Al. Niepodległości
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 499 500 , fax. 627 472 225
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jarocin
  Al. Niepodległości 10
  63200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 627 499 500, fax. 627 472 225
  REGON: 25085470200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Zamkowej w Jarocinie wraz z przebudową istniejących miejsc postojowych oraz budową nowych miejsc postojowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1. Zamówienie dotyczy przebudowy ulicy Zamkowej w Jarocinie długości 64,67 m. wraz z przebudową istniejących miejsc postojowymi oraz budową nowych miejsc postojowych z kostki granitowej. 5.1.1. Przebudowa drogi gminnej ul. Zamkowa w Jarocinie wraz z przebudową istniejących miejsc postojowych: Podstawowe parametry techniczne: - szerokość pasa ruchu: 2,5 m, - odwodnienie: za pomocą istniejących wpustów deszczowych poprzez przykanaliki do istniejącej kanalizacji deszczowej, - klasa techniczna: L-lokalna, - kategoria administracyjna: droga gminna, - prędkość projektowa: 30 km/h, - pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0%, - kategoria ruchu KR2. Przekrój poprzeczny: W przekroju poprzecznym przyjęto pochylenie poprzeczne jednostronne o wartości 2,0%. Zakłada się wykonanie jezdni o szerokości 5,0 m. Na całym odcinku przewidziano wykonanie ścieku przykrawężnikowego jednostronnego o szerokości 0,2 m. na początkowym odcinku w km 0+015,54 do km 0+030,54 należy wykonać rampę przechyłkową w celu odwrócenia przekroju poprzecznego. Krawędzie jezdni zostaną ograniczone krawężnikiem kamiennym granitowym o wym. 15x30x100 cm wtopionym w miejscu projektowanego parkingu oraz chodnika. W miejscach gdzie występują 1,0 m pasy zieleni należy wykonać krawężnik kamienny granitowy o wym. 15x30x100 cm wystający. Odwodnienie: Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonej realizowane będzie w sposób powierzchniowy poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych, wody opadowe roztopowe kierowane będą do projektowanego ścieku drogowego. Ściek drogowy o szerokości 20 cm należy wykonać z kostki kamiennej granitowej ułożonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 następnie wody opadowe będą odprowadzane poprzez istniejące wpusty deszczowe i przykanaliki do istniejącego kolektora deszczowego. Konstrukcja nawierzchni jezdni: - nawierzchnia z kostki granitowej 10x20x5 cm góra i dół cięty boki łupane góra płomieniowana - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 5cm, - podbudowa z chudego betonu C8/10 – gr. 20 cm, - stabilizacja gruntu cementem Rm 5MPa – gr. 15 cm. Konstrukcja nawierzchni chodnika: - nawierzchnia z kostki granitowej 10x20x5 cm góra, dół i boki cięte góra płomieniowana - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 5 cm, - stabilizacja gruntu cementem Rm 5MPa – gr. 15 cm, W miejscach projektowanego zjazdu w projektowanej nawierzchni chodnika należy zastosować podbudowę tak jak w konstrukcji zjazdu. Konstrukcja nawierzchni parkingu: - nawierzchnia z kostki granitowej łupanej 8x11 cm, - nawierzchnia miejsca dla osób niepełnosprawnych: kostka brukowa Pavimo kolor sombra, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 5 cm, - podbudowa z chudego betonu C8/10 – gr. 20 cm, - stabilizacja gruntu cementem Rm 5MPa – gr. 15 cm Miejsca postojowe należy oddzielić brukiem klinkierowym o wym. 20x10x4,5 cm. Konstrukcja nawierzchni zjazdu: - nawierzchnia z kostki granitowej łupanej 8x11 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 5 cm - podbudowa z chudego betonu C8/10 – gr. 20 cm - stabilizacja gruntu cementem Rm 5MPa – gr. 15 cm. 5.1.2. Budowa miejsc postojowych na ul. Zamkowej w Jarocinie: Przekrój poprzeczny: W przekroju poprzecznym przyjęto pochylenie poprzeczne jednostronne o wartości 2,0%. Krawędzie miejsc postojowych zostaną ograniczone krawężnikiem kamiennym granitowym o wym. 15x30x100 cm wtopionym w miejscu projektowanego parkingu oraz chodnika. Pomiędzy miejscami postojowymi a terenami zielonymi należy wykonać krawężnik kamienny granitowy wystający o wym. 15x30x100 cm. Odwodnienie: Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonej realizowane będzie w sposób powierzchniowy poprze nadanie odpowiednich spadków poprzecznych, wody opadowe roztopowe kierowane będą do projektowanego ścieku drogowego. Konstrukcja nawierzchni chodnika: - nawierzchnia z kostki granitowej 10x20x5 góra, dół i boki cięte góra płomieniowana, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 5 cm, - stabilizacja gruntu cementem Rm 5MPa – gr. 15 cm Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych: - nawierzchnia z kostki granitowej łupanej 8x11 - nawierzchnia miejsca dla osób niepełnosprawnych: kostka brukowa Pavimo kolor sombra - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 5 cm, - podbudowa z chudego betonu C8/10 – gr. 20 cm, - stabilizacja gruntu cementem Rm 5MPa – gr. 15 cm. Miejsca postojowe należy oddzielić brukiem klinkierowym o wym. 20x10x4,5 cm. 5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233140-2 Roboty drogowe. 45232452-5 Roboty odwadniające. 5.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi Tom III – V SIWZ. 5.4. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Projekt umowy. 5.5. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a: 5.5.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących wszystkie prace i roboty będące przedmiotem niniejszej umowy w trakcie realizacji zamówienia. WW. prace obejmują: prace i roboty z zakresu przedmiotu niniejszej umowy. Powyższy wymóg nie dotyczy osób odnośnie których Wykonawca wykaże, że ww. czynności nie będą w żadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oraz co do zasady nie ma on zastosowania do Kierownika robót. Wymóg ten nie dotyczy także osób samozatrudnionych oraz wspólników spółki, którzy sami realizują prace związane z przedmiotem niniejszej umowy. 5.5.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5.5.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:  oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 5.5.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku określonego w pkt. 5.5.1. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie krótszym niż 7 dni, żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5.1 czynności. 5.5.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5.5.6. Postanowienia pkt. 5.5.1. – 5.5.4. stosuje się odpowiednio do podwykonawców. 5.6. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 5.7. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 5.8. Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tomu I (IDW) SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 16.1 Wysokość wadium (przepisy art. 45. PZP). Zamawiający ustalił wysokość wadium w kwocie 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych, 00/100). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 16.2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 16.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 16.3.1.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy na nr konta: 91 1090 1131 0000 0000 1300 1942 z dopiskiem „Przebudowa ulicy Zamkowej w Jarocinie wraz z przebudową istniejących miejsc postojowych oraz budową nowych miejsc postojowych”. Zamawiający, wymaga by wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu, a dopuszczonych do wniesienia zgodnie z ustawą Pzp, było złożone w oryginale wraz z ofertą - przed upływem terminu składania ofert. Złożenie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach niż pieniądz, o którym mowa w niniejszym punkcie jest wymagane jako warunek konieczny. 16.3.2.Zaleca się, by do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, tzn. potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego lub potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. Załączenie w/w kopii do oferty, o których mowa w niniejszym punkcie jest pożądane, lecz nie jest to warunek konieczny. 16.4. Termin wniesienia wadium Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 16.5. Zwrot wadium 16.5.1.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 16.5.2.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16.5.3.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16.5.4.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadku, o którym mowa w pkt. 16.5.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16.5.5.W pozostałych sprawach dotyczących zwrotu wadium, nieuregulowanych w niniejszym dziale SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 16.6. Utrata wadium 16.6.1.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16.6.2.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 2. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony i podpisany formularz „Oferta” wraz z załącznikami: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.2 IDW; 2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3) Kosztorys ofertowy. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 6) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach