Przetargi.pl
Zakup i montaż wyposażenia Przedszkola w Święciechowie

Gmina Święciechowa ogłasza przetarg

 • Adres: 64115 Święciechowa, ul. Ułańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 333 510 , fax. 655 299 548
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Święciechowa
  ul. Ułańska 4
  64115 Święciechowa, woj. wielkopolskie
  tel. 655 333 510, fax. 655 299 548
  REGON: 41105071200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.swieciechowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i montaż wyposażenia Przedszkola w Święciechowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup i montaż wyposażenia Przedszkola w Święciechowie. 1.Na przedmiot zamówienia składa się następujące wyposażenie przedszkola: a) Wyposażenie sal przedszkolnych i zaplecza dydaktycznego, b) Wyposażenie kuchni. Szczegółowy opis mebli, urządzeń wyposażenia kuchni i sprzętu zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje również swym zakresem: - dostawę z transportem (na ryzyko i odpowiedzialność wykonawcy) mebli, wyposażenia i urządzeń do budynku nowego przedszkola w Święciechowie (transport, rozładunek, wniesienie), - zamontowanie mebli, wyposażenia i urządzeń w budynku przedszkola, uruchomienie urządzeń tego wymagających oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi urządzeń kuchennych. Wykonawca uzgodni termin dostawy z przynajmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem z osobą upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest w dalszej części SIWZ zamiennie „sprzętem” lub „wyposażeniem” lub „meblami i urządzeniami”. 2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Za wypadki i szkody powstałe podczas realizacji zadania odpowiada Wykonawca. Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie Wykonawca. Koszty wizji lokalnej miejsca dostaw poniesie Wykonawca. 3. Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży i dostarczenia do Zamawiającego wszystkich składników wyposażenia przedszkola, fabrycznie nowych, wolnych od wad, wykonanych w bezpiecznych technologiach oraz dopuszczonych do stosowania w przedszkolach, zdatnych do użytkowania w momencie odbioru. Wyposażenie musi spełniać wymogi norm UE, a produkty, które tego wymagają muszą posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Wszystkie elementy wyposażenia wymagające montażu lub złożenia, muszą być złożone i zamontowane przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Do wszystkich elementów wyposażenia przedszkola należy dołączyć wszelkie kable oraz akcesoria (syfony, rury, węże, zawory, przewody itp.) niezbędne do ich prawidłowego podłączenia i użytkowania. 4. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemne zatwierdzenie produktów, kształtów produktów oraz kolorów przez Zamawiającego przed dostawą. 5. Wykonawca po dostarczeniu elementów wyposażenia i mebli oraz po zakończeniu montażu zobowiązany jest do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu w tym zagospodarować powstałe odpady. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt. 6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne, wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczonego wyposażenia, w formie papierowej. 7. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości i udzielenia 24 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia. 8. Przekazanie terenu dostaw nastąpi w terminie – do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 9. Wykonawca w terminie 15 dni od zawarcia umowy na niniejsze zadanie opracuje ostateczny Harmonogram realizacji dostaw. 10. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony bip.swieciechowa.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39161000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz.110).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 5 pkt 2 lit. a) SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach