Przetargi.pl
Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i dokumentacji kosztorysowej, z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na budowę budynku przedszkola przy ul. Sławinkowskiej 50 ( rozbudowa Zespołu Szkół nr 12 ) w Lublinie w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji.

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2018-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i dokumentacji kosztorysowej, z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na budowę budynku przedszkola przy ul. Sławinkowskiej 50 ( rozbudowa Zespołu Szkół nr 12 ) w Lublinie w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1.Zakres zamówienia obejmuje: A. prace przedprojektowe i projektowe 1) pozyskanie mapy do celów projektowych, (wykonanie inwentaryzacji, pozyskanie warunków od dysponentów mediów oraz innych niezbędnych do opracowania projektowego) 2) wykonanie projektu budowlanego wraz z informacją BIOZ, przy czym dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę zawierające dane osobowe projektantów lub innych osób, winny być złożone w formie odrębnego załącznika (5 egz.) 3) wykonanie projektu wykonawczego ( 4 egz.) w zakresie niezbędnym dla realizacji we wszystkich branżach (między innymi: architektura, konstrukcyjna, wod-kan, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, c.o., elektryka, teletechnika, technologia, droga ppoż, zieleń, usunięcie kolizji, sieci i przyłączy: wodno–kanalizacyjnych, energetycznych, deszczowej, gazowych, światłowodowych i innych wynikających z funkcji budynku) 3) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (2 egz.) 4) wykonanie przedmiarów robót (2 egz.) 5) wykonanie kosztorysów inwestorskich (2 egz.) 6) wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów w formie tabeli elementów scalonych (2 egz.) 5) uzyskanie niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień i zatwierdzeń projektów, 6) wykonanie całości dokumentacji w formie elektronicznej na nośniku CD – (4 egz.) - z zastrzeżeniem, że rysunki w plikach pdf i dwg, kosztorysy i przedmiary winny być możliwe do odczytania w programie NORMA lub innym kompatybilnym. B. pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia, w zakresie obejmującym : 1) pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy na roboty budowlanego, 2) pełnienie nadzoru autorskiego podczas robót budowlanych. 3) Wymagania dotyczące nadzoru autorskiego: a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego wynikających z art. 20 ust.1 pkt 4 ppkt. a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz realizacji inwestycji, c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, d) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, w szczególności w zakresie dotyczącym: - uzgodnienia możliwości wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych, - wspomagania nadzoru inwestorskiego w zakresie kontroli (monitorowania) zgodności realizowanych robót budowlanych z dokumentacją projektową, - udziału w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie. e) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, f) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie), g) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z późn. zm.), h) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowę/o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, i) nadzór autorski będzie sprawowany jedynie w przypadku wykonania robót budowlanych objętych dokumentacją stanowiącą przedmiot zamówienia. 3.3 Charakterystyczne parametry określające zamówienie - 12 oddziałowe przedszkole (300 dzieci). 3.4. Dokumentację należy wykonać w oparciu o : 1) koncepcję budynku przedszkola przy Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie opracowaną przez Biuro Projektowe CZAARCH ARCHITEKCI; 2) decyzję nr 93/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym; 3) warunki techniczne zasilenia obiektu w media i usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, niezbędne do projektów od dysponentów oraz warunki w zakresie obsługi komunikacyjnej. 3.4.1 Przedmiotowa dokumentacja winna być zgodna z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w tym m. in.: a)ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - „Prawo Budowlane” (Dz.U.2018.1202 j.t.) b)ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018 poz. 1986-j.t.) c)Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno– użytkowego (Dz. U. 2013.1129 – j.t.), d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz. U. 2004.130.1389), e)Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462), f)Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422), g) zasadami projektowania uniwersalnego, uwzględniające potrzeby wszystkich użytkowników, bez względu na ich ograniczenia w mobilności i percepcji, umożliwiając im pełną dostępność do przestrzeni projektowanych obiektów, h)warunkami technicznymi zarządców sieci i dróg, i)przepisami prawa określającymi wymagania sanitarne dla obiektów żywienia zbiorowego. 5) Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej: a) opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym, które będzie prowadzone w celu wyboru wykonawcy robót, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, b) dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych i technologicznych, zawierać rysunki i schematy umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót oraz uwarunkowań wykonawczych, c) dokumentacja projektowa musi uwzględniać roboty rozbiórkowe, demontażowe, odtworzeniowe, niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji, d) wykonawca określając w dokumentacji projektowej przedmiot robót za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia, jest obowiązany wskazać rozwiązanie równoważne, e) parametry materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej należy opisywać zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, f) wykonawca jest zobowiązany do dokonania wszelkich uzupełnień i poprawek wynikłych w trakcie uzyskania uzgodnień, pozwoleń, decyzji, g) dokumentacja projektowa musi zawierać wykaz opracowań oraz oświadczenie projektantów że została opracowana zgodnie z umową i obowiązującymi normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się do realizacji, posiada niezbędne uzgodnienia, zgodne z obowiązującymi przepisami, została uzgodniona wielobranżowo, h) w dokumentacji należy zamieścić tabelę uzgodnień międzybranżowych, i) przed rozpoczęciem prac wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające dla prawidłowego wykonania dokumentów wykonawcy, j)wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile będzie wymagana, 6) Dokumenty formalno-prawne pozyskiwane podczas prac projektowych powinny zostać przekazane Zamawiającemu jako 1 kpl. Oryginału. 7) Wykonawca przygotuje materiały do wniosku wraz z wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych (w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych niezgodnych z warunkami technicznymi) – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 12 600 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2.Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy - w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument, musi określać w szczególności: 5.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 5.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 5.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 5.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4 pkt 1 składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 8. Dokument, o którym mowa w ppkt 7, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 8 stosuje się.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach