Przetargi.pl
Dostawa środków czyszczących i polerujących, artykułów gospodarstwa domowego, papieru toaletowego, ręczników higienicznych i papierowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 3 części

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 4456603, 4456073 , fax. 81 4456730
 • Data zamieszczenia: 2018-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  ul. Akademicka 13
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4456603, 4456073, fax. 81 4456730
  REGON: 189600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.up.lublin.pl/szp/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków czyszczących i polerujących, artykułów gospodarstwa domowego, papieru toaletowego, ręczników higienicznych i papierowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 3 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  część 1 – dostawa środków czyszczących i polerujących dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem asortymentowym zawartym w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ, część 2 – dostawa artykułów gospodarstwa domowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem asortymentowym zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ, część 3 – dostawa papieru toaletowego, ręczników higienicznych i papierowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem asortymentowym zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda aby Wykonawca: Część 1: 1/ telefonicznie awizował dostawy na przynajmniej 1 dobę przed dostawą, 2/ dostarczał produkty będące przedmiotem umowy, które są już na rynku w sprzedaży ogólnodostępnej, 3/ dostarczał produkty, które będą posiadać termin przydatności do użytku upływający nie wcześniej niż 12 miesięcy po ich dostarczeniu do magazynu lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, natomiast jeśli dla danego produktu producent określi tylko 12 miesięczny termin przydatności do użytku, w momencie dostarczania go do magazynu lub w inne wskazane miejsce, termin przydatności nie może być krótszy niż 10 miesięcy, Ponadto w zakresie części 1 i/lub 2 i/lub 3: 1/ Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczany w danej części przedmiot umowy na okres 12 miesięcy, liczonej każdorazowo od dnia dostawy częściowej i podpisania protokołu odbioru częściowego przedmiotu umowy. 2/ Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen określonych w wykazie asortymentowym stanowiącym odpowiednio w danej części załączniki do SIWZ, w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie. 3/ Wykonawca wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę, 4/ Wykonawca dostarczy każdorazowo przedmiot umowy w terminie od momentu telefonicznego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego potwierdzonego na piśmie (faksem, e-mailem), 5/ Wykonawca dostarczy częściowy przedmiot umowy w terminie nie krótszym niż 1 dzień i nie dłuższy niż 5 dni roboczych transportem powierzonym lub własnym. Wykonawca rozładuje i wniesie przedmiot zamówienia do Magazynu Centralnego UP w Lublinie przy ul. Akademickiej 12 czynnego w godzinach 8 00 – 14 00, lub do wskazanych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39832100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: Część 1 - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), Część 2 – 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), Część 3 – 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 0/100), 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r.978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem wadium w sprawie AZP/PNO/37/2018 część nr ….. 3.1.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3.2. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt-cie 2 ppkt. 2-5 należy dołączyć do oferty w formie oryginału. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Zaleca się, aby w formularzu „Oferta Wykonawcy” wpisać wszystkie załączane wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument. 2. Wypełniony i podpisany wykaz, dotyczący wyceny artykułów w zależności od części, w której Wykonawca bierze udział: - do części 1 – wypełniony załącznik nr 1A, 1B do siwz, - do części 2 – wypełniony załącznik nr 2 do siwz, - do części 3 – wypełniony załącznik nr 3 do siwz. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument. 3. Dowód wniesienia wadium – w części 1, 2 i 3. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub /i do zawarcia umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert (wraz ze wzorem oświadczenia), Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 161 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną