Przetargi.pl
dostawa i wdrożenie modułów obsługi Repetytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w ramach projektu pt. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w SPZOZ we Włodawie"

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 797704880, , fax. 825 724 170
 • Data zamieszczenia: 2018-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  Al. J. Piłsudskiego 64
  22-200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. 797704880, , fax. 825 724 170
  REGON: 11019766400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.wlodawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa i wdrożenie modułów obsługi Repetytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w ramach projektu pt. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w SPZOZ we Włodawie"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i wdrożenie modułów obsługi Repetytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Dostarczane oprogramowanie musi być zintegrowane z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem. Wymagana jest integracja dwustronna umożliwiająca zarówno pozyskiwanie dokumentów do repozytorium z systemów źródłowych jak i pozyskanie informacji z dokumentów wprowadzanych bezpośrednio do repozytorium EDM do systemów dziedzinowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach