Przetargi.pl
WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA CZĘŚCI DRÓG NA OSIEDLU PAWŁOWSKA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ

Miasto Piotrków Trybunalski ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Rudowskiego 10
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7327796 , fax. 044 7327798
 • Data zamieszczenia: 2014-03-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Piotrków Trybunalski
  ul. Pasaż Rudowskiego 10 10
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 044 7327796, fax. 044 7327798
  REGON: 59064846800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA CZĘŚCI DRÓG NA OSIEDLU PAWŁOWSKA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z kanalizacją sanitarną - etap I - kanalizacja sanitarna I.Budowa kanalizacji sanitarnej - tylko w liniach regulacyjnych ulic 1.Ułożenie przewodów kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 lity przekrój rury ?200-5,9 wraz z kształtkami (podsypka piaskowa, obsypka piaskowa nad wierzch rury, pełna wymiana gruntu), 1776,4 (mb) 2.Montaż trójników na kanale PVC ?200-5,9, 200-160,50 (szt.) 3.Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji w liniach regulacyjnych ulic z rur PVC SN8 lity przekrój rury ?160-4,7 wraz z kształtkami (kolana, korki), (podsypka piaskowa, obsypka piaskowa nad wierzch rury, pełna wymiana gruntu), 584,1 (mb) 4.Wykonanie studni rewizyjnych żelbetowych na kanalizacji sanitarnej z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym, z przejściami szczelnymi wykonanymi przez producenta studni ?1000, kręgi łączone na uszczelkę, właz z wypełnieniem betonowym klasy D400 z trwale osadzona uszczelką, 44 (kpl) 5.Wykonanie włączenia do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej 1 (kpl) 6.Wykonanie przewiertu pod drogą asfaltową w rurze przewiertowej DN400 1 (kpl) II.Roboty towarzyszące ( przygotowawcze, ziemne) - Roboty pomiarowe, cięcie nawierzchni, rozbiórkowe, wywóz gruzu na teren Wykonawcy. Wykopy wąskoprzestrzenne o pionowych ścianach, w pełni umocnione - Roboty ziemne, pełna wymiana gruntu w pasach drogowych, wywóz na teren Wykonawcy, pomiary zagęszczenia gruntu potwierdzone przez odpowiednie laboratorium (minimum 15 pomiarów), - Demontaż i odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego po pracach jak również po używaniu ciężkiego sprzętu. W pasie drogowym w śladzie przekopów poprzecznych wierzchnia warstwa szerokości 2mb gr. 10cm żużlowa. - Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami osłonowymi na trasie budowanych sieci - rury osłonowe dwudzielne ?110 - Odwodnienie wykopów, - Wycinka drzew, nasadzenia - zgodnie z załączoną decyzją. Ponadto wykonawca wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany będzie do: - przedstawienia i uzgodnienia harmonogramu prac, - zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą włącznie w 4 egz., na koszt własny, opracowania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu, zgłoszenia i pokrycia kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego na czas robót, - Właściwe oznakowanie dróg (zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu), zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób postronnych, wykonanie przejść dla pieszych; - dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, poręcze, kładki dla pieszych itp. niezbędnych do ochrony robót i zapewniających bezpieczeństwo pieszych oraz pojazdów. - przeprowadzenie kamerą inspekcyjną inspekcji kanału sanitarnego wraz z przykanalikami po ich ułożeniu a także po wykonaniu nawierzchni oraz dołączenie raportu do dokumentacji odbiorowej (koszt ułożenia kanałów i przykanalików sanitarnych wycenić wraz z ceną ich podwójnej inspekcji). - dokonywania odbiorów częściowych wykonanych robót, - opracowania dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach - Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. - Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych mu przez Zamawiającego. - Płatności częściowe będą możliwe po przedstawieniu potwierdzonych i sprawdzonych szkiców geodezyjnych za dany okres. WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT: - przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać wizji lokalnej obiektu w miejscu realizacji zamówienia - wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym przez osoby posiadające: - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, konstrukcyjno - budowlanej w zakresie budowy dróg. UWAGA ! Zamówienie należy wykonać ściśle wg projektu, oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót - wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać: - Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych. - Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub, Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. - włączenie kanalizacji sanitarnej wykonać w uzgodnieniu z gestorem sieci - ewentualne koszty pokrywa Wykonawca robót. - rozpoczęcie prac należy zgłosić do odpowiednich jednostek - gestorów sieci, celem poinformowania o w/w robotach i czasie ich trwania. - podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) - warunkiem koniecznym dla prawidłowego przygotowania oferty przetargowej jest zapoznanie się z dokumentacją techniczną dotyczącą przedmiotowego zamówienia,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 21.03.2014 r. do godz. 9:00 w wysokości 30.000 zł. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 3. pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A. KONTO DEPOZYTÓW: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację : Wadium - przetarg nieograniczony na: WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA CZĘŚCI DRÓG NA OSIEDLU PAWŁOWSKA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317 przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.piotrkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach