Przetargi.pl
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Częstochowie.

Gmina Miasto Częstochowa ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3707100 , fax. 34 3707170
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Częstochowa
  ul. Śląska 11/13 11/13
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 34 3707100, fax. 34 3707170
  REGON: 15139900200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Częstochowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Częstochowie. Część I - Wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączem do granicy pasa drogowego w ul. Gerberowej etap I w Częstochowie; Część II - Wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączem do granicy pasa drogowego w ul. Kozielewskiego w Częstochowie; Część III - Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Wirażowej w Częstochowie; Część IV - Wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączem do granicy pasa drogowego w ul. bocznej od ul. Mazowieckiej w Częstochowie; Część V - Wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączem do granicy pasa drogowego w ul. bocznej od ul. Pawiej w Częstochowie. Część VI - Wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączem do granicy pasa drogowego w ul. Małopolskiej w Częstochowie. Część VII - Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Wichrowej w Częstochowie. Część VIII - Wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. bocznej od ul. Powstańców Warszawy w Częstochowie. Część IX - Wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Inspektowej w Częstochowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych we wzorze umowy warunkach. Dokumentacje te są załącznikami do ogłoszenia o przetargu i są dostępne na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacje projektowe będą udostępniane (wypożyczane) wykonawcom w celu sporządzenia oferty. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem /minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe/ zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby realizowanych kanalizacji sanitarnych, w sytuacji gdy mieszkańcy danej ulicy nie wpłacą pełnej kwoty przeznaczonej na współfinansowanie zamówienia. W przypadku ograniczenia liczby realizowanych kanalizacji sanitarnych, wartość umowy zostanie pomniejszona o wartość niezrealizowanych kanałów (zgodnie z wyceną wykonawcy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: - 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) - dla części I, IV, VI, VII; - 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) - dla części II; - 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) - dla części III, IX - 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) - dla części V; - 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) - dla części IX.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.czestochowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach