Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. Nr sprawy DZP/11PN/2013

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. M. C. Skłodowskiej 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3732308, 3732346 , fax. 032 3732308, 3732346
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
  ul. M. C. Skłodowskiej 10 10
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 032 3732308, 3732346, fax. 032 3732308, 3732346
  REGON: 27273516285110
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika-zabrze.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. Nr sprawy DZP/11PN/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. Nr sprawy DZP/11PN/2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców - Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że: a)odbiór odpadów z placówki Zamawiającego będzie dokonywany specjalistycznym środkiem transportu Wykonawcy, na koszt Wykonawcy i będzie odbywał się na podstawie karty przekazania odpadów, podpisanej przez obydwie strony; b)dostarczenie do siedziby Zamawiającego wagi celem prowadzenia ewidencji odpadów. Waga pozostanie w siedzibie Zamawiającego na czas obowiązywania umowy; c)dostarczanie pustych pojemników oraz wymiana pojemników uszkodzonych lub zniszczonych na koszt Wykonawcy; d)sporządzanie karty przekazania odpadów. Każdy odbiór musi być potwierdzony Kartą przekazania odpadu zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r.( Dz. U. z 2013 r., poz. 21); e)odbieranie odpadów w godzinach 7.30 - 14.30, co 48 godzin; f)wykonywanie wszelkich obowiązków związanych z przekazanymi odpadami, a także obowiązki obciążające Zamawiającego wynikające z właściwych przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.( Dz. U. z 2013 r., poz. 21); g)wyposażanie Zamawiającego w pojemniki do gromadzenia odpadów medycznych o pojemności 360 litrów (o wymiarach: głębokość maksymalna 80 cm, szerokość maksymalna 60 cm) co 48 godzin w ilości 6 sztuk; h)dostarczanie, na wniosek Zamawiającego, pojemników na inne odpady medyczne np.: amputowane organy, części ciała itp., o pojemności ustalonej każdorazowo z Zamawiającym; i)wyposażenie Zamawiającego w pojemniki do transportu odpadów z miejsca ich powstawania (oddział/komórka organizacyjna) do miejsca ich magazynowania w ilości 9 sztuk o pojemności 120 litrów. Zamawiający wymaga, aby pojemniki były nieużywane i wykonane z tworzywa umożliwiającego łatwe mycie i dezynfekcję, aby posiadały kółka (łatwy transport bez konieczności dźwigania); j)Wykonawca dostarczy każdorazowo przy odbiorze z miejsca gromadzenia odpadów medycznych na wymianę puste, czyste i odkażone pojemniki oraz dokona wymiany w przypadku pojemników uszkodzonych lub zniszczonych na swój koszt; k)odpady medyczne o właściwościach zakaźnych powinny być unieszkodliwiane przez termiczne przekształcane w spalarniach na obszarze województwa, na którym zostały wytworzone lub w miejscach najbliżej położonych miejsca ich wytworzenia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. ( Dz. U. z 2013 r., poz. 21). Unieszkodliwienie odpadów powinno być potwierdzone stosownym dokumentem; l)usługa winna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: -Ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz.150), -Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 21). Na podstawie art. 250 ust.1 większość dotychczasowych aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 i Nr 203 poz. 1251 oraz z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016) zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych na podstawie nowej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy). -Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227 poz. 1367 , ze zm. w Dz.U. z 2011 r. Nr 244, poz. 1454). -Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002r w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane (Dz. U. z 2003 r, nr. 8 poz. 103). -Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002r, w sprawie dopuszczalnych sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r, nr. 8 poz. 104). ł) zaoferowanie terminu płatności 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT; m) zaakceptowanie postanowień umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.klinika-zabrze.med.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach