Przetargi.pl
’’Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Brzostku”

Gmina Brzostek ogłasza przetarg

 • Adres: 39-230 Brzostek, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 14 680 30 26 , fax. 14 680 30 25
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzostek
  Rynek 1
  39-230 Brzostek, woj. podkarpackie
  tel. 14 680 30 26, fax. 14 680 30 25
  REGON: 85166108500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipbrzostek.mserwer.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ’’Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Brzostku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji dla budynku Urzędu Miejskiego w Brzostku. 2. Zakres robót: Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje między innymi: 1) Roboty przygotowawcze, przebicia, przewierty, przejścia przez ściany i stropy, 2) Częściowa rozbiórka i ponowny montaż stropu podwieszonego, 3) Roboty montażowe związane z instalacją jednostek zewnętrznych, 4) Roboty montażowe związane z instalacją jednostek wewnętrznych, 5) Montaż przewodów chłodniczych, 6) Montaż przewodów elektrycznych, 7) Montaż przewodów odprowadzających skropliny, 8) Roboty malarskie, 9) Próby i odbiory. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. 4. Wszystkie zastosowane materiały, urządzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w odrębnych przepisach, 5. Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, 2) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywania zlecenia jednostkowego przed osobami postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób trzecich, 3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku wykonywania zlecenia jednostkowego/ przedmiotu zamówienia, 4) Wykonanie przedmiotu zamówienia musi odbywać się zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ, sanitarnymi, ochrony środowiska. 5) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych lub eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizacje robót i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych i eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od złożonych w niniejszej SIWZ. 6) Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie przewidzianej do realizacji inwestycji w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. 7) Materiały nieprzeznaczone do ponownego wbudowania należy odwieźć na składowisko odpadów. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na składowisku odpadów poniesie Wykonawca. 8) Wykonawca zobowiązany będzie do: a) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamówienia następujące czynności: - wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wchodzących w tzw. koszty bezpośrednie, b) Przekazanie Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności o których mowa w pkt 1) w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności o których mowa w pkt 1) winna być każdorazowo aktualizowana. c) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie czynności o których mowa w pkt 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności dotyczyć będzie także podwykonawcy. d) Podczas realizacji zamówienia Wykonawca (podwykonawca) na wezwanie Zamawiającego winny będzie przedstawić dowody (oświadczenie wykonawcy, iż ich stosunek pracy osób wymienionych w pkt 1 z wykonawcą ma formę umowy o pracę) potwierdzające zatrudnianie na umowę o pracę osób, o których mowa w pkt 1. e) W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków o których mowa w ust. 8. pkt.1-3, zamawiający przewiduje sankcje zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45311200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł. przed terminem składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006. Wpłaty dokonywane przelewem lub przekazem powinny mieć na przelewie lub przekazie wyraźny napis „WADIUM - przetarg nieograniczony – ’’Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Brzostku” Terminem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest termin wpływu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć oryginał dokumentu u Skarbnika Gminy Brzostek – biuro nr 15, zaś kopię dołączyć do oferty. Kopię Wykonawca poświadcza za zgodność z oryginałem. 4. Jeżeli Wykonawca prześle ofertę pocztą, kopię dowodu wniesienia wadium załącza bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 5. Brak wadium w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie oferty. 6. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium zostaną dokonane zgodnie z art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenia, o których mowa w dziale XI ust. 1 SIWZ, stanowiące załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy); 4) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach