Przetargi.pl
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi w Głogowie Młp. wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID

Gmina Głogów Małopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 7897000, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głogów Małopolski
  ul. Rynek 1
  36-060 Głogów Małopolski, woj. podkarpackie
  tel. 17 7897000, , fax. -
  REGON: 69058207400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.glogow-mlp.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi w Głogowie Młp. wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi na działkach o nr ewdn. 2251/2 , 2252/41,2252/6 w Głogowie Młp. wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID o długości około 995 mb 2. Zakres objęty zamówieniem. Zamówienie obejmuje: - wykonanie mapy do celów projektowych - wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego drogi wraz z kanalizacja deszczową i Chodnikami – w 4 egz.+ wersja elektroniczna PDF - wykonanie opracowań środowiskowych, niezbędnych do prawidłowego przygotowania oraz zrealizowania zadania, - wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID w tym mapy z projektami ewentualnymi podziału nieruchomości, - wykonanie dokumentacji geotechnicznej - wykonanie Specyfikacji Techn., Przedmiarów, Kosztorysów Ofertowych, Kosztorysu inwestorskiego, - w 2 egz + wersja elektroniczna PDF - opracowanie odpowiedzi na pytania wykonawców oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów w okresie trwania postępowania przetargowego na realizację robót wg wymagań SIWZ, - wyznaczenie projektów podziału na gruncie ( jeżeli będzie wymagane) - sprawowanie nadzoru autorskiego. Uwaga: Teren osiedla Niwa posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy 2) Zobowiązanie innych Podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach